Forskriften gjelder folkevalgtes rett til godtgjøring, dekning av utgifter, økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjon. Forskriften erstatter gjeldende reglement for godtgjøring. Etter kommuneloven kapittel 8 skal kommunestyret gi forskrift om folkevalgtes rettigheter. Slike regler var også gitt etter tidligere kommunelov. Med ny kommunelov fra 2019 skal imidlertid reglene gis som forskrift av kommunestyret selv. Etter forvaltningsloven skal forskrifter sendes på høring før de vedtas.

Forslaget er utarbeidet av et utvalg nedsatt av kommunestyret.

Formannskapet vedtok 26.01.2022:

Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, jf. vedlegg 1 datert 06.12.2021 med vedtatte endringer, legges ut på høring.

Deretter legges sak frem for råd, utvalg, formannskap og kommunestyre for behandling og vedtak.

Høringsfristen er 7. april 2022.

Høringsuttalelse merkes med saksnummer 21/03860 og sendes post@as.kommune.no

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling forslaget.