icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   SFO   ›   Foreldrebetaling/betalingssatser
SFO
SFO
  

Priser/ foreldrebetaling SFO for skoleåret 2020/2021

Her finner du SFO- priser for skoleåret 2020/2021, informasjon om redusert betaling og kommunens saksgang ved manglende betaling.

Nye satser for SFO fra og med fra 1. august 2020 vil være:

Oppholdstid fra 01.08.2020

Pris pr mnd.

Helplass (mer enn 10 timer pr uke)

kr 3190,-

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke)

kr 2390,-

Prisene inkluderer kost.

Kjøp av enkeltdager fra 01.08.2020

Pris pr barn pr dag

Enkeltdag når skolen er åpen

kr 280,-

Enkeltdag når skolen er stengt

kr 505,-

Ny moderasjonsording i SFO fra august 2020

Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling i SFO. Fra høsten 2020 innfører regjeringen en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO.

Moderasjonsordningen består av:

  1. Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn som benytter et heltidstilbud i SFO. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt.
    Dette er tilsvarende moderasjonsordning som finnes i barnehager.

  2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn

Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B

Den 15.04.2020 behandlet kommunestyret i Ås K-sak 12/20 om innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO. Her ble det vedtatt to tilleggsordninger for Ås kommune:

      3.  Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn som benytter et deltidstilbud i SFO. En deltidsplass skal koste ¾ av en inntektsgradert helplass, jf. punkt 1 (maksimalt utgjøre 6%).

      4.  Gjeldende kommunal moderasjonsordning for 3. og 4. trinn for hel- og deltidsplass videreføres.

De nye ordningene trer i kraft fra 01.08.2020.

Om søknadsprosessen

Hva er husholdning?
Med husholdning menes ektefeller, partnere og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Er dere samboere uten felles barn må, må dere krysse av for dette i skjemaet. For foreldre med delt omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet folkeregistrert på sin adresse.  

Dokumentasjon av inntekt
Det er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt som er beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen. Det er skattemeldingen fra 2019 som legges til grunn. Dokumentasjon på inntekt må legges ved søknaden. Kommunen kan også innhente skatteopplysninger fra Skattedirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1B. Ved å søke om redusert betaling, samtykker du til at kommunen kan innhente dine skatteopplysninger. De som ikke har skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, må legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søknadsfrist
Det søkes for ett barnehage- og skoleår av gangen. Søknadsfristen for nytt barnehage- og skoleår er 1. august 2020. Søker du før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehage- og skoleåret. På grunn av kommunens saksbehandlingstid, kan det være at du må betale full pris i august selv om du søker innen fristen 1. august. Dette vil refunderes på neste faktura. Dersom du søker innen 1. juni og oppfyller kriteriene, vil du få redusert betaling fra og med august 2020.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehage- og skoleåret. Det betyr at kommunen behandler søknader fortløpende, og at du når som helst i barnehage- og skoleåret kan søke.

Søknadsskjema

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.

2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold.

I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.

Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse. Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan o.l.