Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås
  

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Foreldrebetaling i barnehager er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Maksimalsatsen for 100 % plass er kr 3.230,- per måned fra 01.01.2021. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barn og 50 % søskenmoderasjon for tredje eller flere barn.

Kostpenger kommer i tillegg. For kommunale barnehager er kosttillegget kr. 400,-
Private barnehager har egne satser for kost.

In English


Reduksjon i foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Ordningen er begrenset oppad til maksimalsatsen.

Fra og med 1. januar 2021 er maksimalsatsen kr. 3.230,-, og husholdninger med en samlet inntekt under kr. 592 167,- pr år har rett til redusert betaling.  Se statsbudsjettet 2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-satsar-pa-kompetanseheving-og-betre-kvalitet-i-barnehagen/id2769366/


For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon.


Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 566 100,- har rett til gratis kjernetid. 
Les mer her

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 583 650 kroner fra 1.august 2021. 

Retten til gratis kjernetid gjelder også for barn med utsatt skolestart. Retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet.

Ordningene gjelder for foresatte i både private og kommunale barnehager.

Slik søker du om reduksjon i foreldrebetalingen/ gratis kjernetid:

Det må søkes om reduksjon i foreldrebetaling/ gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen.

Til søknad benyttes «Søknadsskjema - fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage» (DOC) (PDF)

Du kan også få skjemaet av barnehagen.

Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon. De som ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Dersom familien også har barn på SFO, må det leveres egen søknad om redusert betaling der.

For søknader som er levert før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Foresatte i kommunale barnehager leverer søknad med dokumentasjon til styrer i barnehagen.

Foresatte i private barnehager leverer søknad med dokumentasjon til styrer/daglig leder i barnehagen, til servicetorget i Ås rådhus eller sender den til:
Ås kommune
Oppvekst- og opplæring
Postboks 195
1431 Ås

Det er den kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling/ gratis kjernetid.

Kommunen behandler også søknader når:

  • Barn starter i barnehagen midt i året
  • Familien får en vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt, i forhold til siste års skattemelding, i løpet av året
  • Det ikke er søkt innen fastsatt frist

Du finner mer informasjon om om foreldrebetaling på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

  • 1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.

  • 2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.

  • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

  • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.

  • Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan o.l.