Virksomhetsinformasjon

Kommunene Vestby, Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås samarbeider administrativt om felles landbrukskontor; Follo landbrukskontor. 

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Follo landbrukskontor har ansvaret for viltforvaltning i Ås.