icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Barnehage   ›   Vedtekter   ›   Felles vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter fra 1. februar 2016 for kommunale barnehager i Ås

Her finner du felles vedtekter for de kommunale barnehagene i Ås. Supplerende vedtekter for de enkelte barnehagene finner du på barnehagenes egne sider.

Tips en venn Skriv ut

Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur 23.3.2011, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd.

Endret i hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.1.2016, gjelder fra 1.2.2016.

In English - Bylaws for municipal kindergartens in Ås

§ 1 Virkeområde/eierforhold

Vedtektene gjelder alle barnehager som eies og drives av Ås kommune.

Barnehagene drives i samsvar med:

 • Lov om barnehager med forskrifter, inkludert rammeplan for barnehager
 • Kommunale retningslinjer, vedtak og planer

Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har ansvar for politisk styring av barnehagene.

Administrativt er barnehagene tilknyttet oppvekst- og kulturetaten med oppvekst -og kultursjefen som ansvarlig.

Styreren er leder for den enkelte barnehage.

§ 2 Formål

(jf. barnehagelovens § 1.)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

(jf. barnehagelovens § 4.)

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal få seg forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

Styreren skal være sekretær men er ikke medlem av samarbeidsutvalget.

Antall medlemmer i samarbeidsutvalget fremkommer i barnehagenes supplerende vedtekter.

§ 4 Opptakskrets

Opptakskrets for kommunale barnehager er hele Ås kommune.

Kommunale barnehageplasser tildeles barn som er bosatt i Ås kommune. Barnet må være bosatt i Ås fra og med den måneden barnehageplassen tas i bruk

§ 5. Opptak av barn

(jf. barnehagelovens § 12.)

De kommunale barnehagene inngår i kommunens samordnede opptak. Opptaket foretas i samsvar med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Oppvekst- og kultursjefen er opptaksmyndighet.


Søknader:

Søknad om barnehageplass, bytte av barnehage eller oppholdstid gjøres elektronisk via kommunens hjemmesider.


Hovedopptak:

Hovedopptaket kunngjøres på Ås kommunes hjemmeside med søknadsfrist 1. mars.

Hovedopptaket gjennomføres i perioden 1.mars til 31.mai, eller til alle søkere med rett til plass etter barnehagelovens § 12, har mottatt et tilbud om barnehageplass.

Hovedopptaket gjelder for plasser som er ledige fra august.

Rett til plass (jf. barnehagelovens § 12 a).

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass og som har søkt til hovedopptaket, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.


Supplerende opptak:

Supplerende opptak gjennomføres hele året på grunnlag av ventelisten på det aktuelle tidspunkt. Til supplerende opptak kan det søkes hele året.

Det er ikke lovfestet rett til plass ved supplerende opptak.


Tildeling av plass:

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket jf. barnehagelovens § 12 første ledd,

Barnehageplass tildeles etter foresattes prioritet av barnehage samt kommunens fastsatte opptakskriterier.

Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

Dersom det ikke er mottatt tilbud om barnehageplass innen 31.12 inneværende år må det søkes på nytt (ventelisten slettes).

§ 6. Opptakskriterier

Opptak av barn i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens fastsatte opptakskriterier. Opptakskriteriene gjelder ved hovedopptak og suppleringsopptak.

6.1. Funksjonsnedsettelse/barnevern

I samsvar med Barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd prioritet ved opptak. Det er ingen nedre aldersgrense for prioritet etter § 13.        

Dokumentasjon:

Sakkyndig vurdering. Dokumentasjonen må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne og at funksjonsnedsettelsen og konsekvensene skaper et større behov for barnehageplass for dette barnet enn for andre barn. Kommunelegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller om det skal kreves ytterligere dokumentasjon. Ved avslag på søknad om prioritet skal kommunelegen ha gitt sin vurdering. Vurdering skal følge avslaget.

Der det søkes om plass i forbindelse med barnevernstiltak skal kopi av vedtaket legges ved søknaden.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

6.2. Belastninger i hjemmet

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemning hos foresatte eller søsken.

Dokumentasjon:

Legeerklæring. Legeerklæringen må bekrefte at sykdommen/funksjonsnedsettelse er alvorlig og at den er av en slik karakter at foresatte er avhengig av daglig avlastning.

Dersom opptaksmyndigheten er i tvil om dokumentasjonen skal godkjennes avgjør kommuneoverlegen om dokumentasjonen skal godkjennes eller om det skal kreves ytterligere dokumentasjon. Vurdering skal følge avslaget.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

6.3. Foresatte som skal følge introduksjonsprogrammet

Barn av flyktninger som skal bosettes i Ås kommune der foresatte skal følge introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra aktuell instans om at foresatte skal følge introduksjonsprogrammet.

6.4. Overflytning

Barn fra familier som takker ja til en barnehageplass som ikke var deres første ønske gis rett til prioritet for overflytting til den kommunale barnehagen som var deres første ønske.

6.5. Søsken

Søskenprioritet gis barn med lovfestet rett til plass som har søsken i ønsket kommunal barnehage ved barnets oppstartdato.

6.6. Språklige/kulturelle minoriteter

Barn som tilhører språklige og/eller kulturelle minoriteter de to siste årene før barnet begynner på skolen. Språklig/kulturelle minoriteter defineres her som barn med annet språk- og kulturbakgrunn enn norsk.  Begge foreldrene må ha et annet morsmål enn samisk, svensk, dansk eller engelsk.

 

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra helsestasjon. Helsestasjonen gjør en helhetsvurdering ut fra barnets språkferdigheter og familiesituasjon. 

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

6.7. Enslige forsørgere

Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra NAV om at forsørgeren regnes som enslig etter folketrygdens retningslinjer og at forsørgeren er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

6.8. Rekruttering

Rådmannen kan innvilge fortrinn ved barnehageopptak for å rekruttere eller beholde mangelpersonale.

Dokumentasjon:

Anbefaling fra etatssjef

Tildeling av rekrutteringsplass til ansatte som ikke bor i Ås kommune:

 • Ansatte i Ås kommune med bostedsadresse i annen kommune som har søkt og fått avslag på barnehageplass i hjemkommunen, kan tildeles midlertidig barnehageplass i Ås kommune. Plassen tildeles fra det tidspunktet vedkommende skal være i jobb og ut barnehageåret.

Rekrutteringsplassen bortfaller når ansettelsesforholdet i Ås kommune opphører.

6.9. Alder

For den gruppen som ikke faller inn under de prioriterte opptakskriteriene 1-8 gjelder følgende utvalgsmetode for tildeling av barnehageplass:

Etter barnas alder:

a. prioritering av de eldste barna over 3 år
b. prioritering av de eldste barna under 3 år

Avvik fra prioriteringsrekkefølgen:

Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til barnegruppens alders og kjønnssammensetning

Adgangen til å fravike gjelder ikke i forhold til søkere med prioritet etter opptakskriterie 6.1.

§ 7 Opptaksperiode

Kommunal barnehageplass gis fram til opplæringspliktig alder dersom ikke annet fremkommer særskilt gjennom tilbudsbrevet.

Tildelingsdato framkommer i tilbudsbrevet. Oppstartdato avtales med barnehagen.

Ved flytting ut av kommunen bortfaller retten til barnehageplassen med virkning fra den 1. i måneden etter flytting.

§ 8. Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned med virkning fra den første i påfølgende måned.

Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes.

Manglende betaling etter to purringer medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, dersom ikke andre særskilte betalingsavtaler er inngått skriftlig.

 

Dersom stengetiden i barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse.

§ 9. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Maksimalgrense for foreldrebetaling fastsettes av Stortinget.

Kommunestyret kan i henhold til forskrift om foreldrebetaling fastsette satser for foreldrebetaling dersom satsene ikke overstiger seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, jf. forskriftens § 3. Moderasjonsordninger.

Kommunestyret fastsetter sats for kost og eventuelle gebyrer.
 

Moderasjoner:

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, i henhold til skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling. For andre tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første. barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon gis også der søsken går i ulike barnehager i samme kommune.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr uke (gratis kjernetid) til alle fire og femåringer i husholdninger med samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.


Søknad og dokumentasjon:

Moderasjonsordningene med unntak av søskenmoderasjon, er søknadsbasert. Det søkes reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår om gangen. Foresatte skal søke på fastlagt skjema og innen fastlagt frist. Søknaden skal inneholde siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom det ikke kan fremlegges selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Kommunen behandler også søknader når:

 • Barn starter midt i året
 • Familien har endret økonomisksituasjon i løpet av året
 • Det ikke er søkt innen fristen

For de som ikke leverer innen fastlagt frist gjelder moderasjonen fra den første hele måneden etter søknadstidspunktet.
 

Hva er en husholdning:

Som en husholdning regnes gifte, registrerte partnere og samboende.

Som samboende regnes 2 ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd i ekteskapslignende forhold i minst ett år eller har felles barn.

Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun den enes inntekt. I de tilfeller hvor barnet bor fast hos begge foresatte for eksempel 1 uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 

Fra når påløper betalingen:

 • Første betaling påløper fra 1. eller 15. i måneden avhengig av dato for tildelt barnehageplass.
 • Betalingen skjer forskuddsvis.
 • Betaling påløper for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp skriftlig og med 1.måneds varsel.
 • Det betales for 11 måneder pr. år, juli er betalingsfri.
 • I tillegg til ordinær foreldrebetaling betales det for kost.


Forsinket og manglende betaling:

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17.desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt senest 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.
 

Gebyr ved henting etter stengetid:

Det kan kreves et gebyr fastsatt av kommunestyret dersom barn gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens stengetid.

§ 10. Arealutnytting

Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager er:

Heldagsbarnehager: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2      

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal.

§ 11. Åpningstid/ferie- og plandager.

Åpningstid:

a) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.
b) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske
c) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag
d) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.
e) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

Ferie:

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

3 av ukene skal være sammenhengende.

§ 12. Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne vedtekt kan påklages.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen via oppvekst- og kulturetaten og nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. ( jf. forvaltningslovens § 28 og 29)

Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Kommunens klageorgan er formannskapet.

Følgene vedtak kan påklages:

a) Vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket
b) Ikke innfridd 1 og 2 ønske om barnehage ved hovedopptaket
c) Avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 (opptakskriterie 6.1)
d) Vedtak om avslag om lovfestet prioritet etter barnehageloven § 13 (opptakskriterie 6.1)
e) Vedtak om avslag på søknad om prioritet etter opptakskriterie 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6,7 og 6.8
f) Vedtak om fastsettelse av oppholdsbetaling i barnehage
g) Vedtak om oppsigelse av barnehageplass

§ 13. Internkontroll

Kommunens barnehager har internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer:

 1. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 1.1.1997

 2. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av 10.1.1996.

 3. Kommunens internkontrollsystem

§ 14. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagelovens § 20 slår fast at reglene for taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f gjelder for ansatte i barnehager.

Barnehageloven §§ 21 og 22 pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

§ 15. Forsikring

Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret mens de er i barnehagen, på direkte vei til og fra barnehagen, og når de under barnehagens ledelse deltar på turer.

§16. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.