Slik melder du inn barnet ditt

I løpet av oktober 2022 skal du som forelder motta et brev fra den skolen barnet ditt sogner til. Brevet informerer om at du skal melde barnet inn til nærskolen innen 1. desember. Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole barnet skal meldes inn på. 
Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finner du i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Du melder inn barnet ved å bruke dette elektroniske skjemaet: Innmelding i skole etter folkeregistrert adresse

Søke om skolebytte

Dersom foreldre ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den eleven sogner til, må det søkes om skolebytte.

Skriftlig søknad sendes via Sikker innsending av dokumenter til kommunen - ÅS KOMMUNE (as.kommune.no). Her velger du ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN.

Søknaden vil bli behandlet i tråd med opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune. Søknader om skolebytte for skolestartere vil behandles etter at innmeldingen er ferdig. Det er i månedskiftet januar/februar.