Statens vegvesen har nå påbegynt arbeidet med detaljprosjektering av detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro. I forbindelse med dette arbeidet ønsker Statens vegvesen å foreta mindre justeringer av gjeldende plan.
 
Søknaden handler om ny grøfting på gnr/bnr 100/1 og justering av inneklemt landbruksjord til annen veggrunn på gnr/bnr 62/4, samt flytting av driftsveg på samme eiendom, justeringen er innenfor hovedrammene i dagens plan. Søknaden innebærer en utvidelse av planområde på 1,26 daa for å få plass til midlertidig anleggsområde på Riis. Deler av omsøkt endring innbefatter også en endring av R- 319 detaljreguleringsplan gang og sykkelvei fra Esso til Holstad 04.09.2019.
 
Merkander til endringen:
Statens vegvesen ber de som har merknader til endringsforslaget om å sende de innen 04.02.21. Merknader sendes til: Statens vegvesen/ Tone M Sørensen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk brev med detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro, Ås kommune.
 
Vedlegg:
- Redegjørelse
- Tegningshefte
- Kart gnr. 62 bnr. 4
- Kart gnr. 101 bnr. 1