icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon   ›   Skoleskyss - søknad og reglement
Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

  

Retningslinjer for skoleskyss i Ås

Her finner du kommunens retningslinjer for skoleskyss, sist endret i kommunestyret 04.09.2019.
In English

Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 20.08.2014. Endringer vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 og i kommunestyret 04.09.2019

1. Formål og målgruppe

Retningslinjen skal gi informasjon om regelverket for skoleskyss og bidra til lik behandling av saker om skoleskyss. Retningslinjen omfatter alle elever i grunnskolen i Ås. Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO, med unntak av barn med funksjonshemming.

Retningslinjen er forankret i
kapittel 7 i opplæringsloven. For elever i friskoler er retten til skyss regulert friskoleloven § 3-7, der det vises til opplæringslovens §§ 7-1 og 7-3.

2.  Rett til skoleskyss

Elever kan ha krav på skoleskyss på bakgrunn av avstand eller særlig trafikkfarlig/ vanskelig vei, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever kan også ha krav på skoleskyss på bakgrunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/ sykdom, jf. opplæringsloven §7-3.

2.1 Avstand
Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til skyss.

Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter korteste farbare vei.

2.2 Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skyss uten hensyn til veilengden.

Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig.

2.3 Funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Legeerklæring må fremlegges.

2.4 Reisetid
Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende reisetid for elever i Akershus er satt til:

  • 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn

  • 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn

  • 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn

2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever
Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet, også på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når tilbudet er åpent.

2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og ungdomsskole og Rustadtunet

Elever ved Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når SFO er åpen.

2.7 Voksenopplæring

Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til skyss når de får grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven. § 4A-7.

3. Saksbehandling

Foresatte må søke om skoleskyss via kommunens elektroniske søknadsskjema. Søkes det på bakgrunn av sykdom/ funksjonshemming må legeerklæring sendes til skolen, jf. denne retningslinje punkt 2.3.

Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS fatter enkeltvedtak etter avstand og sykdom/ funksjonshemming, jf. denne retningslinje punkt 2.1 og 2.3 i denne retningslinje.

Rektor fatter enkeltvedtak om skoleskyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. denne retningslinje punkt 2.2 og 4.

Vedtak om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 2, 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til den som fattet vedtaket.                                                                                                       

4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås

I Ås kommune kan det søkes om skyss, etter opplæringsloven §7-1, jf. retningslinjens pkt. 2.2, ved følgende veier/områder:

Skoler og veier

 

Kommentar

Brønnerud skole:

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

Kryssing av R152/ Drøbaksveien ovenfor Åsulvsvei.

Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. *

Kroer skole:

Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli.


Strekningene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Teigen og Rød.

 

Nordby skole:

Strekningen mellom Vassum og Melbykrysset (Sundbyveien).

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Teigen og  Melbykrysset (Kongeveien).

 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.
Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Rustad skole:

Kryssing av strekningen fra Holstad til Ski, Rv 152 nord for E 18.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn.

Det tilbys skyss hele året for disse elevene.*

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Kryssing av E 18 øst for R 152.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Solberg skole:

Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn.

Kryssingen av E18 Sneissletta vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. til 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Åsgård skole/ Modulskolen:

Strekningen fra Krysset Brekkeveien - Bjørkeveien og sørover Brekkeveien.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Ås ungdomsskole:

 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. - 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

 

 

 

 

* 1. trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn 2 kilometer

5. Særordninger
Midlertidige særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller klimatiske forhold tilsier det. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret.
 

6. Endring av retningslinje
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre disse retningslinjene.

Utskriftsvennlig Retningslinjer for skoleskyss (DOC) (PDF)