icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon   ›   Skoleskyss - søknad og reglement
Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Retningslinjer for skoleskyss i Ås

Her finner du kommunens retningslinjer for skoleskyss, vedtatt i hovedutvalg for oppvekst- og kultur 17.02.2016.
In English

Tips en venn Skriv ut

Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 20.08.2014, gjeldende etter vedtak 20.08.2014. Endringer vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016.

1.0 Formål

  • Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk
  • Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss

2.0 Rett til skoleskyss

2.1 Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd. Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole.

2.2 Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden, jf. opplæringsloven § 7-1.
Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd.
Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole.

2.3 Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil da bli hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til hjemmet/ skolen. Akseptabel gangavstand til og fra nærmeste holdeplass/ oppsamlingsplass for elever i Akershus er satt til:

1 km for 1. trinn

2 km for 2. – 10. trinn

2.4 Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende reisetid for elever i Akershus er satt til:

45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn

60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn

75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn

2.5 Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet, jf. opplæringsloven §7-3.
Søknad vedlagt legeerklæring sendes til elevens skole.

2.6 Barn med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO.
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

2.7 Elever med funksjonshemming på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet.
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

2.8 Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i mot denne hjelpen, og dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen, jf. opplæringsloven § 7-6.

2.9 Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven. § 4A-7. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapittelet.

2.10 Ved avgjørelse om en elev er berettiget til gratis skyss regnes avstanden fra hjemmets dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den adresse eleven har i folkeregisteret.

2.11 Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1.

3.  Vedtak om rett til skoleskyss

3.1 Alle søknader om skoleskyss skal sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på bakgrunn av både avstand, sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. Eget søknadsskjema kan fås ved den enkelte skole eller på kommunens hjemmeside.

3.2 Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis skoleskyss etter avstand, jf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket om avstand kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen videresender til Ruter, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

3.3 Rektor fatter enkeltvedtak om gratis skoleskyss i saker som gjelder skyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. pkt. 2.2 og pkt. 4. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2.  Vedtaket om særlig trafikkfarlig vei kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Den behandles deretter av Oppvekst- og kultursjefen.  Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.                                                                                                                       

 

4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.
   

I Ås kommune kan det søkes om gratis skyss, etter opplæringsloven §7-1, jf. retningslinjens pkt. 2.2, ved følgende veier/områder:

Skoler og veier

 

Kommentar

Brønnerud skole:

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

Kryssing av R152/ Drøbaksveien ovenfor Åsulvsvei.

Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. *

Kroer skole:

Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli.


Strekningene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Teigen og Rød.

 

Nordby skole:

Strekningen mellom Melbykrysset og Vassum.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen.

 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.
Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Rustad:

Kryssing av strekningen fra Holstad til Ski, Rv 152 nord for E 18.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn.

Det tilbys skyss hele året for disse elevene.*

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Kryssing av E 18 øst for R 152.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Solberg:

Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn.

Kryssingen av E18 Sneissletta vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. til 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Åsgård:

Strekningen fra Krysset Brekkeveien - Bjørkeveien og sørover Brekkeveien.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Ås ungdomsskole:

 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. - 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

 

 

 

 

* 1.trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn 2 kilometer

5. Definisjon av skolevei

Skoleveien skal beregnes som avstand mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen.

 

6. Formelle ordninger

6.1 Oppvekst- og kultursjefen avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes.

6.2 Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller klimatiske forhold tilsier det.

6.3 Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder for spesielle årstrinn.

6.4 Forslag om særordninger, trafikksikring eller forbedring av skoleveier skal fremmes gjennom aktuelle samarbeidsutvalg.

6.5 Oppvekst- og kultursjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett år innenfor budsjettets ramme.

6.6 Det er ikke anledning for rektor ved den enkelte skole å fravike vedtatte skyssordninger.

6.7 Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre disse retningslinjene.