Brukerstyrt personlig assistent

Et tilbud til deg som er helt avhengig av praktisk, og personlig bistand i hverdagen. Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og daglige gjøremål.

Hvordan søker jeg

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Her kan du lese mer om brukerstyrt personlig assistent

Du søker via forvaltningsenheten

Formålet med tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personligbistand, både i og utenfor hjemmet. Bistand på skole eller arbeid omfattes ikke av ordningen.

 

Personer med sammensatte og omfattende hjelpebehov, er i følge departementet den primære målgruppen.

 

Målet er å bidra til at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

 

 

Du som mottaker er vanligvis arbeidsleder, og påtar deg da ansvaret for organisering, innhold og kvalitet av tjenestetilbudet.

 

Arbeidsleders ansvar:

 

 • Forplikter seg til å gjennomføre grunnopplæring i arbeidslederrollen.

 • Delta aktivt i ansettelsessprossen av assistenter.

 • Utarbeide forslag til arbeidsplan/turnus.

 • Overholde bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, HMS-forskrifter, ferieloven og Hovedtariffavtalen.

 • Ansvar for å planlegge vikarbehov og rekruttere vikarer slik at vedtatte tjenester blir gjennomført i tråd med vedtak.

Attestere timelister, føre sykefravær og levere dette til kommunen.

Hva kan du forvente av oss

 • Sørge for at arbeidsleder får nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidslederrollen.

 • Kommunen er arbeidsgiver for assistenter tilknyttet ordningen og arbeidsleders nærmeste overordnede i personalspørsmål.

 • Kommunen skal sørge for arbeidsplassvurdering før oppstart for å sikre assistentenes arbeidsmiljø.

 • Du får en kontaktperson å forholde deg til.

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.

 • Assistentene er omfattet av kommunens forsikringsavtale under forutsetning av at arbeidsgiver har godkjent arbeidsoppgavene.

 • Arbeidsoppgaver som kan medføre risiko, må godkjennes av arbeidsgiver.

 • Vi overholder taushetsplikten.

Hva forventer vi av deg

 • Du er godt kjent med innholdet i vedtaket

 • Du sørger for at personalet har tilgang til hjemmet ditt.

 • Du sørger for at flytende såpe, papirhåndklær og søppelposer er tilgjengelig for personalet.

 • Du som har husdyr må være forberedt på å holde dyrene vekk fra der hvor hjelpen ytes. For eksempel i et annet rom, eller bur når personalet oppholder seg i ditt hjem.

 • Du gir oss lov til å installere nødvendige hjelpemidler i ditt hjem. For eksempel: Sykeseng, rullestol, personløfter, takheis, toalettstol etc. Dette for å kunne hjelpe deg bedre, og for å hindre og forebygge arbeidsskader hos assistenten som hjelper deg.

 • Vi får adgang til å møblere om noe i hjemmet ditt hvis dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

 • Du sørger for at hjemmet ditt er så røykfritt som mulig mens du mottar hjelp fra oss. Det vil si at du helst ikke røyker umiddelbart før, ognår assistenten oppholder seg hos deg.

 • Du respekterer vår taushetsplikt, og at vi av den grunn ikke kan diskutere andre brukere med deg.

 • Du respekterer at personalet ikke kan motta penger eller gaver