icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Kulturhus og bibliotek
  

Åpent politisk dialogseminar om boligpolitisk plan for Ås

Invitasjon til politisk dialogseminar om boligpolitisk plan for Ås onsdag 20.03.2019 kl. 19.00 i Store salong i Ås kulturhus for formannskapet, utvalg og råd med vara.

Det gis ikke møtegodtgjørelse. Seminaret er åpent for publikum.

Program:

19.00 — 19.10 Velkommen ved ordfører Ola Nordal

19.10 — 19.30 Om boligpolitisk plan i Ås kommune — om behov og virkemidler, ved Solveig Viste Viste, rådgiver i Ås kommune.

19.30 — 20.20 Hvilken boligpolitikk trenger Ås, og hvilke virkemidler trenger vi for å få gjennomført politikken? Summing i grupper, presentasjon og diskusjon i plenum.

20.20 — 20.30 Oppsummering og prosess videre.

Ås, 22.01.2019

Ola Nordal
ordfører

Her kan du laste ned informasjonen i utskriftsvennlig format.

Boligpolitisk plan for Ås kommune

Bakgrunn for dialogseminaret

Som del av behandlingen av Handlingsprogram 2018-2021, ble følgende verbalforslag vedtatt (K 81/17): Ås kommune skal utarbeide en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Den skal klargjøre hvilke egnede modeller kommunen skal ta i bruk og hvilke arealer som bør prioriteres. Som grunneier skal kommunen i kommende boligbyggeprosjekter velge en egnet modell i henhold til denne strategien. Ved salg av kommunal eiendom til private utbyggere, skal det legges inn betingelser og bestemmelser som pålegger utbygger å følge strategien. Eldrekollektiv skal vurderes innarbeidet i nye reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt.

Dette underbygges blant annet av delmål 1.1 og 2.4 i Kommuneplan 2015-2027.

Ås kommune har en boligsosial handlingsplan som omfatter kommunale boliger til vanskligstilte. Denne handlingsplanen skal rulleres, jfr. gjeldende planstrategi. Den tenkes nå å integreres i den boligpolitiske planen.

Fortetting i sentrumsområder kan føre til demografiske skjevheter ved at eldre flytter inn til sentrumsområdene og yngre blir presset ut fordi prisene blir for høye og boenhetene for små. Ås kommune mangler en helhetlig boligpolitikk som viser hvordan kommunen kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og som samtidig legger til rette for en fortettet tettstedsutvikling.

Medvirkning i planarbeidet

Den boligpolitiske planen er under utarbeidelse. Dette er en temaplan, og ikke en plan i tråd med plan- og bygningsloven. Det stilles derfor ikke de samme kravene til medvirkning til denne planen som til kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplan. Det er imidlertid viktig å involvere aktuelle målgrupper for planen både i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet. Det er fordi det et viktig for å få innspill til innholdet i planen og sikre forankring for oppfølging av planen. Det legges derfor opp til følgende medvirkning for å sikre dette:

  •  Politisk dialogmøte for råd og utvalg
  •  Idedugnad for kommunesamfunnet representert ved referansepersoner- og grupper. Dette er pr. desember 2018 næringslivet/eiendomsutviklere, Husbanken, USBL   
        Akershus/Ski, Studentsamskipnaden i Ås, De eldres boligspareklubb, Leieboerforeningen, Aleneforeldreforeningen Follo og Romerike, Mental helse Akershus, 
        Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Follo.
  •  En avgrenset høringsprosess for kommuneorganisasjonen og referansegruppa/personer

Planlagt vedtak av planen er 4/9-2019.