Ås kommune har tilgjengelig et tilskudd på 1 872 000 kroner av myndighetenes krisepakke til lokalt næringsliv. Myndighetene har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene virksomheter har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg.

Les mer om ordningen og hvordan du søker på regionalforvaltning.no

Hvem kan søke

  • Alle levedyktige virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke om støtte.
  • Søker må være et foretak med organisasjonsnummer og ha må ha operativ virksomhet i kommunen. Enkeltpersonforetak kan også søke. 
  • Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms utover terminer som ikke er forfalt.
  • Søker kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader/tap som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

  • Uunngåelige faste kostnader
  • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
  • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
  • Omsetningssvikt: Foretak med omsetningssvikt på over 30 % kan søke om tilskudd for å få dekket noe av dette tapet

Det kan søkes om kompensasjon for slike kostnader/tap for perioden 12. mars 2020 frem til søknadsdato. Dersom virksomheten allerede har søkt og fått støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning for kostnader/tap i et spesifikt tidsrom i løpet av denne perioden, kan det ikke på nytt søkes om støtte for samme tidsrom.  Dersom virksomheten allerede har søkt og fått avslag gjennom kommunal kompensasjonsordning for kostnader/tap i et spesifikt tidsrom i løpet av denne perioden, kan det ikke på nytt søkes om støtte for samme typer kostnader/tap for samme tidsrom.

Kommunen forutsetter videre at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger for tilsvarende kostnader og inntektstap det søkes tilskudd til. Samlet kan ikke støtten fra ulike ordninger overstige 100% dekning av inntektstap eller faste kostnader.

Kommunen har fastsatt et maksimalt søknadsbeløp på 400 000 kr og en nedre grense på 10 000 kr for søknader innenfor denne ordningen. Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter virksomheten har hatt. Dersom samlet tilskuddsbeløp overskrider rammen for kompensasjonsordningen, vil tilskuddene reduseres forholdsmessig.

Det kan ikke søkes om: 

1. Kompensasjon i både svikt i omsetning og for å dekke kostnader (altså dobbelt opp) 
2. Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien). 

Bedrifter som mottar kompensasjon, skal ikke ta ut utbytte i regnskapsåret 2021 og 2022.

Kontaktperson

Spørsmål om ordningen eller prosessen kan rettes til:

Ragnhild Bjelland-Hanley
Mobil: 930 96 076
E-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no