icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Kommunale områder   ›   Vei, gate og parkering

Enhet for vei

Enhet for vei har ansvaret for daglig drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i Ås kommune. Det kommunale veinettet omfatter ca. 120 km kjørevei (hvorav ca. 85 % er asfalterte veier) og ca. 27 km gang- og sykkelveier. Seksjonen har også ansvaret for en del parkeringsplasser, samt ca. 2500 veilyspunkter. Kommunen har totalt ca. 8 mill. kr. til drift og vedlikehold av kommunale veier.

Daglig drift og vedlikehold omfatter brøyting, strøing, grøfting, mindre asfaltreparasjoner, høvling, grusing, lapping og støvdemping av grusveier, forberedende arbeider før asfaltering (grøfting, etablering av stikkrenner, masseutskifting, tilføring av nye masser), feiing (så langt vi rekker med det utstyret vi har), kantslått, oppsetting av nye skilt, samt utskifting av gamle, beskjæring av trær og busker, ettersyn og tømming/spyling av sandfang og stikkrenner, oppmerking p-plasser og fartsmålinger. Ca. 70 % av vintervedlikeholdet (brøyting og strøing) er konkurranseutsatt. Videre er asfaltering og veilysdrift konkurranseutsatt. Seksjonen kjøper også enkelte tjenester innen veioppmerking og tømming av sandfang. Utenom dette utføres alt arbeidet av egne engasjerte ansatte.

Publisert: 03. februar 2017