MÅ ROTERES

  

Varsel om oppstart av detaljregulering for Solbakken 3 og 5

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Solbakken 3-5. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger enn dagens regulering legger opp til. 

I tillegg til eiendommene gnr./bnr. 73/42 og gnr./bnr. 73/43 vil reguleringen inkludere kommunal atkomstvei fra Solbakken (deler av gnr./bnr. 73/5), samt areal ut mot gang- og sykkelvei langs Sentralveien (deler av gnr./bnr. 55/223).

Viktige problemstillinger vil være støy fra Fv 152 (Sentralveien), terrengbearbeiding, samt håndtering av overvann. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.  Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Formålet er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Forslagsstiller er Solbakken 3-5 AS. Plankonsulent er Element Arkitekter.

Innspill til planarbeidet kan innen 14.06.2019 sendes til:

Element Arkitekter AS,
Maridalsveien 3N,
0178 Oslo

nanna@element.no

 

Spørsmål rettes til:

(Forslagsstiller) Falko Müller-Tyl, tlf. 9778 1303 /
falko@mueller-tyl.net eller
Harald Schytz, tlf. 9765 6512 / harald@schytz.no


(Fagkyndig) Nanna Wernø Nilsson, tlf. 9575 8830 /
nanna@element.no