Kommunevåpen Ås

Kommunevåpen Ås

  

Supplerende vedtekter for Solbergtunet barnehage (fra 1. februar 2016)

Hjemmel: Lov av 17. juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd.
Ikrafttredelse: 1.1.2014
Endret av hovedutvalg for oppvekst og kultur 13.1.2016. Gjelder fra 1.2.2016

§ 1. Arealutnytting

      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager er for barn 0-3 år: 5,2 m2  og for barn 3-6 år 4 m2.         

      Fastsatt arealnorm for Solbergtunet barnehage:

 • 0-3 år: 5, 2 m2  

 • 3-6 år: 4, 0 m2

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal.

§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager.

Åpningstid i kommunens barnehager:

Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45.

Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

Fastsatt åpningstid for Solbergtunet barnehage: 07.15 til 16.45

 • Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.

  Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske

 • Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag

 • Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.

 • Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

        Ferie:

  Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

  3 av ukene skal være sammenhengende.

§ 3. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Samarbeidsutvalget i Solbergtunet barnehage består av:

      4 foreldrerepresentanter og 4 ansatt representanter.

      Styreren er sekretær for utvalget

      Referat fra utvalgets møter sendes hovedutvalget for oppvekst- og kulturetaten.

§ 4. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.