icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv   ›   Spillemidler
  

Spillemidler

Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/velforeninger*
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser*
 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

*For disse må vedtektene godkjennes

Hva kan søkes om?

Der ikke annet er bestemt, kan du søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier:

 • Ordinære anlegg: Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, inntil 1 000 000,-*
 • Nærmiljøanlegg: Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300 000,-*

*Egne satser for spesielle anleggstyper. Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsarealer med de nødvendige tilleggselementer, for eksempel, hallgulv, garderober, lys m.v.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Drift
 • Leie
 • Erverv av grunn
 • Dekning av gjeld
 • Tribuner
 • Veier
 • Parkeringsplasser
 • Tilknytningsavgifter
 • Finansieringskostnader med unntak av byggelånsrenter i anleggsperioden
 • Flytting av høyspentkabler
 • Eiendomsgjerder
 • Reguleringsarbeider

Hvordan

 • Innen 15. mars må innspill til tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv være levert inn til kommunen. Det er et krav at anlegget er en del av en kommunal plan for at man skal få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Denne vedtas i juni.
 • Innen 15. oktober må dere sende inn søknad om idrettsfunksjonell frohåndsgodkjenning av anleggsprosjektet til kommunen
 • 15. november er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.anleggsregisteret.no. Ta kontakt med kommunens konsulent for råd og veiledning. I perioden november-desember behandles inkomne søknader til kommunen.
 • 15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling.
 • I juli meddeles søkerne om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. Om ikke vil dere formelt kunne søke på nytt neste år. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet. 

Forutsetninger

Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig virksomhet(idrett og fysisk aktivitet for alle), og skal ikke være underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Før du søker

Ta kontakt med kommunens konsulent for en prat.

For ytterliger informasjon se:

Forhåndsgodkjenning

Følgende skal være med i søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen:

 1. Fullstendig tegningsgrunnlag, som viser hva som faktisk skal bygges. Dette innbefatter situasjonsplan, plantegninger, fasadetegninger og snittegninger*.
 2. Redegjørelse/beskrivelse av universell utforming
 3. Beskrivelse av/redegjørelse for arkitektur, estetikk og miljøforhold
 4. Opplysninger om anleggets plass i kommunel plan(i vårt tilfelle tiltaksplanen for idrett nærmiljø og friluftsliv)
 5. Behovsoppgave med redegjørelse
 6. Enkelt kostnadsoverslag
 7. Foreløpig plan for finansiering og drift

* Ved endringer i prosjektet må forhåndsgodkjenningen oppdateres.

I tillegg til de generelle vedleggene i en søknad må det for noen anlegg følge med vedlegg spesielt for denne typen anlegg. dette gjelder idrettshaller, garderobebygg/klubbhus, rideanlegg, skyteanlegg, alpinanlegg, o-kart og svømmehaller.

 

Spillemidllesøknad

Følgende skal være med i spillemiddelsøknad til kommunen:

 1. Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave
 2. Detaljert kostnadsoverslag
 3. Finansieringsplan - redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU) med budsjett
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn

Før søknad sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av kommunens saksbehandler.

Søknad sendes inn via www.anleggsregisteret.no.

 

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap. Dette skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Egenregnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn- og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av saksbehandler på enhet for vei, idrett og natur og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd.

Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon.

Gode råd

 • Ta så tidlig som mulig kontakt med konsulenten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt.
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig.
 • PLanlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak.
 • Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dre må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres.
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1, dette gjelder også evt dugnad.

Kontaktinformasjon

Margrethe Fønhus Skeie

Konsulent, vei, idrett og natur

Margrethe.FonhusSkeie@as.kommune.no

Telefon: 64962429 mobil: 95939639