icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Omsorg   ›   Søke helse- og omsorgstjenester

Enhet for forvaltningstjenester

Tips en venn Skriv ut

Kontaktinformasjon

Tunveien 2, 1430 Ås
64 96 25 90
forvaltningsenheten@as.kommune.no

Virksomhetsinformasjon

Enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.

Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.

Som koordinerende enhet har vi ansvar for:

 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud

Enhet for forvaltningstjenester behandler søknader om

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Hverdagsrehabilitering
 • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Rus- og psykisk helsetjeneste
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Bolig for personer med funksjonshemminger
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Avlastning i bolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne
 • Dagopphold
  • Aktivitetssenter I og II på Moer sykehjem
  • Dagtilbud for personer med funksjonshemminger
  • Aktivitetssenter for rus- og psykisk helse
 • Opphold i sykehjem
  • Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold
  • Avlastningsopphold
  • Langtidsopphold

Søke om tjenester

For at vi skal behandle din søknad om helse- og omsorgstjenester, kan du sende denne til enhet for forvaltningstjenester. Søknadsskjema (DOC) (PDF). 

Du kan også søke elektronisk med skjemaet helse- og omsorgstjenester - Søknad (KF-158)

På bakgrunn av søknaden, eventuelt innhenting av opplysninger fra andre instanser og samtale med deg, kartlegges dine behov. Ut fra dette vurderes tjenestetype og omfang, og det blir fattet et skriftlig vedtak.

Saksbehandling

Fra mottak av søknad

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned
 • Ved mottak av alle søknader vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger fra søker, lege, sykehus, og/eller andre samarbeidspartnere; herunder diagnose for IPLOS registrering. Det avklares om det er behov for hjemmebesøk
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med søker, vurderes det om søkt tjeneste er riktig valgt tjeneste

Saksbehandling/vedtaket skal inneholde

 • Hvilken tjeneste det er søkt på
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Hvilken tjeneste som er tildelt
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler

Innsatsteam

Innsatsteamet er organisert under enhet for forvaltningstjenester. Teamet tilbyr tverrfaglig oppfølging i hjemmet i en tidsavgrenset periode, og består av faggruppene sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ta kontakt med enhet for forvaltningstjenester på telefon 64 96 25 90 om det er behov for kontakt med innsatsteamet.

Hva gjør vi

Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet etter skade, eller om du har hatt en større endring i funksjon, helse- eller livssituasjon.

Vi kommer hjem til deg, og sammen gjør vi en kartlegging av din situasjon og utarbeider mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Aktuelle tiltak

 • Kartlegging av helsetilstand og forhold som forringer din mulighet til aktivitet og deltakelse
 • Formidler kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel
 • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Tilrettelegging av bolig/omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler

Tidsavgrenset innsats

Vi jobber intensivt sammen med deg i en tidsavgrenset periode der dine mål og ønsker om aktivitet er utgangspunktet for vårt arbeid. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.

Hvem kan få oppfølging av innsatsteamet

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp
 • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i i funksjon, som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå
 • Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne nye løsninger på utfordringer i hverdagen

Egenbetalingssatser 2017

Kommunestyret har i møte 14. desember behandlet budsjettet for perioden 2017, og det ble gjort følgende vedtak for kommunale tjenester gjeldende fra 1. januar 2017:

Praktisk bistand og vaktmestertjenester

Betalingsgrunnlag  Timepris  

Maksbeløp
per mnd

 Inntekt inntil 2 G  Inntil kr 185 152  kr 53

 
 kr 200
 

 2 – 3 G  kr 185 152 – 277 728    kr 189  
 kr 725
 
 3 – 4 G  kr 277 728 – 370 304   kr 254  
 kr 1 155
 
 4 – 5 G  kr 370 304 – 462 880  kr 315  
 kr 1 517
 

 5 – 6 G


 kr 462 880 – 555 456

 
 kr 443

 
 kr 3 161

 Over 6 G  Over kr 555 456  kr 564

 
 kr 3 827
 

  
Forklaring til tabell: 1 G=Folketrygdens grunnbeløp (kr 92 576 per 01.05.2016)
Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime

Vi gjør oppmerksom på at likningsopplysninger for 2015 ligger til grunn for beregning av egenandel for 2017. Likning for 2016 vil derimot bli benyttet så snart denne foreligger og dette kan dermed føre til justeringer i satsene for den enkelte bruker.

Døgnopphold på sykehjem

Vederlag for korttidsopphold på sykehjem følger de til enhver tid sentralt fastsatte maksimumssatser for døgnopphold ifølge forskrift, for tiden kr 155 per døgn.

Velger man å reise hjem før oppholdets slutt og sykehjemmet ikke får benyttet plassen til andre, belastes hele oppholdet.

Aktivitetssenter

Egenbetaling for dagtilbud ved aktivitetssenteret ved Moer sykehjem:

kr 126 per gang uten transport - kr 163 per gang med transport

Frokost, formiddagskaffe og middag er inkludert.

Fravær på avtalte dager ved aktivitetssenteret må betales av bruker. Gjelder ikke ved innleggelse på sykehus, sykehjem eller annen institusjon.

Middag

2 retters, liten porsjon – levert kald kr 58
2 retters, liten porsjon – levert varm kr 70
2 retters, stor porsjon – levert kald kr 69
2 retters, stor porsjon – levert varm kr 82

Trygghetsalarm (vedlikehold)

Kr 3 948 per år for kommunale
Kr 4 309 per år for kommunale (GSM)
Kr 3 332 per år for private

Egenbetaling for trygghetsalarm faktureres hver måned og man belastes for hver påbegynte måned.

Brukere med dårlig betalingsevne kan søke enhet for forvaltningstjenester om lavere satser.

Klageadgang

Etter forvaltningslovens § 28-34 er det adgang til å klage på enkeltvedtak i forbindelse med egenandelen som skal betales. Frist for å klage er 3 uker. Klagen stiles til Fylkesmannen, men sendes enhet for forvaltningstjenester. Enheten kan bistå med råd og veiledning.