icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Smittevern / miljørettet helsevern

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Tjenesten består av følgende hovedoppgaver:

 • Omgivelseshygiene
 • Sosiale miljøfaktorer
 • Ulykkesforebyggende arbeid
 • Legetjenester
 • Forebygge og holde kontroll med smittsomme sykdommer
  Oppfølging av personer som er smittet med tuberkulose
  Helsesøster er delegert hovedansvaret for tuberkulosearbeidet og har en faglig og administrativ
  Oversikt over alt tuberkulosearbeidet i kommunehelsetjenesten
  Vaksinasjon av barn og voksne
  Veiledning av utenlandsreisende om aktuelle sykdommer
  Ved melding om tuberkulose eller smittsom hjernehinnebetennelse gjøres miljøundersøkelser

Formål:
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.
Drikkevann og hygieniske forhold i bygninger, boliger, lokaler, innretninger og enhver form for virksomhet.
Smittevern består i å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Målgruppe

Alle innbyggere i Ås kommune og rådgiver for helsetjenestene i kommunen.

Kriterier/vilkår

Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp
Pris for vaksinasjoner
Pris for vannprøver

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlegen er ansvarlig for at alle henvendelser som berører legetjenesten og miljøundersøkelser og veiledning av ansatte i kommunehelsetjenesten.

Besøksadresse:
Skoleveien 1
Tlf. 64 96 22 08

Enhetsleder for forebyggende helsetjenester er ansvarlig for at vaksinasjon av barn og voksne blir gjennomført og oppfølging av tuberkulosesmittede.

Besøksadresse: Ås ungdomsskole,
Idrettsveien 21 
Tlf. 64 96 22 40/54 

Lover:
Kommunehelsetjenesteloven m/forskrifter Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Smittevernloven: Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.

Saksbehandling

Ansatte ved Servicetorget gir veiledning om tjenesten.

Kommunelege I skal motta og behandle:
Alle meldinger om smittsomme sykdommer
Henvendelser vedrørende miljøundersøkelser

Enhet for forebyggende helsetjenester utfører vaksinasjon og gir råd mot smittsomme sykdommer ved reise til utlandet.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34