icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skole, barne- og ungdomsskoler i Ås

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolen skal i samarbeid med hjemmet utvikle elevenes kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Alle barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Grunnskoleopplæringen er gratis. Skoleåret er på 190 skoledager, se skoleruta.

Formålet med opplæringen

Felles visjon
Her kan du lese visjon for alle grunnskolene i Ås: Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden.

Voksenopplæring i Ås kommune
 

Målgruppe

Alle barn i alderen 6-16 år som er bosatt i Ås kommune.

Kommunen har tilbud om alternativ opplæring for elever med særskilte behov. Dette gis etter særskilt vurdering og kommunale rutiner.

Etter sakkyndig vurdering av PP- tjenesten kan barnet få vedtak om:

  • Framskutt skolestart ett år før, når barnet innen 1. april har fylt 5 år. Det søkes til rektor ved den skolen barnet sogner til. Rektor fatter vedtak etter sakkyndig uttalelse fra PP- tjenesten.
  • Utsatt skolestart til det året barnet fyller 7 år. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å begynne på skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år, dersom foreldrene krever det. Det søkes til rektor ved den skolen barnet sogner til. Rektor fatter vedtak etter sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten.

Kriterier/vilkår

Barn vil i høsten før det kalenderåret det fyller 6 år motta brev med innskrivningsskjema fra den skolen barnet sogner til.

Ved lang (mer enn 2 km. for 1. trinn / mer enn 4. km for 2.-10.trinn) og/eller trafikkfarlig skolevei (DOC) (PDF)kan eleven søke om skoleskyss.

aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tjenestene utføres av den enkelte skole.

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Nye førstetrinnselever mottar informasjon og innskrivningsskjema fra den skolen barnet sogner til, høsten (oktober/november) før barnet skal begynne på skolen.
Kommunen har gitt forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i Ås sogner til. Forskriften skal sikre god kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg, og sikre forutsigbarhet for elever, foresatte og skolen.

Les hele forskriften her.

Inntaksområde etter veinavn.(Excelfil)

Kart over skolekretser i Ås med søkefunksjon.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Ved spørsmål angående ditt barns skolegang kan de foresatte henvende seg direkte til nærmiljøskolen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Etter Forvaltningsloven er det adgang til å klage på følgende

  • Enkeltvedtak vedrørende skoleplassering, skoleskyss, spesialundervisning, permisjon, særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn og plass i skolefritidsordning.
  • Elevenes fysiske og psykososiale miljø.
  • Standpunkt- og eksamenskarakter på ungdomstrinnet.

Eventuell klage sendes rektor ved den enkelte skole, og må sendes innen en frist på tre uker fra vedtak ble mottatt. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

Vedtak kan påklages kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen rettes den som har fattet vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
Nettadresse:http://www.as.kommune.no
Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Ellen Benestad
Tittel:Etatsjef Oppvekst- og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:post@as.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-08-31 13:24