icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Samferdsel

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av kommunale kjøreveier, gang-og sykkelveier, parkeringsplasser og annet trafikkareal. Tjenesten omfatter også veibelysning langs ovennevnte veianlegg.

Drift-og vedlikehold av kommunale veier består av mange ulike arbeidsoperasjoner som bl.a.:

 • Feiing/rengjøring innen 17.mai
 • Merking av gangfelt og parkeringsplasser
 • Rengjøring av sandfang/veisluk
 • Kantklipping og vegetasjonsbeskjæring 1 ggr årlig
 • Montering/fornying av trafikkskilt og veinavnskilt
 • Regelmessig asfaltlapping og reasfaltering (15 års asfalteringsfrekvens)
 • Kantstein, veirekkverk og støyskjermer
 • Veibelysning. Det foretas serieskift av alle veilyspunkter med 4 års frekvens. Feil ad veibelysning meldes til kommunalteknisk avdeling. Nettutfall for en større strømkrets utbedres normalt innen 3 dager etterat feil er inn-meldt. Utbedring av enkeltlamper utføres normalt innen 4 uker etter at feil er innmeldt
 • Grusveier påføres egnet toppdekkemasse og høvles etter regnvær og ellers ved behov
 • Brøyting foretas når snødybden er minst 10cm ved tørrsnøforhold eller 5 cm ved bløtsnøforhold. Dersom forholdene gjør det mulig skal veiene være brøytet før kl.0700. Brøyting av kjøreveier samt gang-og sykkelveier utføres slik at fotgjengere ikke hindres av snø fra kjørebanen
 • Strøing utføres når veibanen er glatt. Salting utføres på spesielle veistrekninger (Brekkeveien), i bratte bakker, veikryss og på andre utsatte veistrekninger. Boligveier for øvrig saltes ikke

Formål:
Formålet med tjenesten er å sikre at kommunale veier og plasser har tilstrekkelig styrke, fremkommelighet og trafikksikkerhet, slik at det ikke oppstår dødsulykker og ulykker med alvorlige personskader på kommunale veier.

Målgruppe

Tjenesten er rettet mot innbyggerne og trafikantene i kommunen

Kriterier/vilkår

Veiloven og veitrafikkloven med tilhørende forskrifter og kommunale regler fastsetter kommunens forpliktelser i forhold til drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser.Plan- og bygningsloven har bestemmelser som regulerer kommunens forpliktelser til å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret av privatbygde veier vederlagsfritt i områder med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, når veiene er bygd etter kommunalteknisk veinorm.

Pris for tjenesten

**

aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

Søknad om overtakelse av private veier til kommunalt vedlikehold, etablering av vei- belysningsanlegg behandles og avgjøres av hovedutvalg for teknikk og miljø. Etablering av fartsreduserende tiltak (humper, sluser) i boligområder avgjøres administrativt når fastsatte kriterier er tilfredsstilt (bl.a. fartsmålinger viser det nødvendig). ___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknikk og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34