icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Reguleringsplanlegging

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

Tjenesten er lovpålagt og skal sørge for at reguleringsplaner blir utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og kommuneplan. Behandlingsprosessen er detaljert beskrevet i Plan- og bygningsloven med forskrifter og Forvaltningsloven.

Formål:

 • Legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Det skal spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår
 • Legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging samt sikre estetiske hensyn

Målgruppe

Kommunens innbyggere, grunneiere, interesseorganisasjoner, Ås kommune selv, fylkeskommunale og statlige institusjoner.

Kriterier/vilkår

 • Behovet for og kravet om regulering framgår av Plan- og bygningslovens bestemmelser. Øvrige rammevilkår for utarbeidelse fines i vedtatt kommuneplan
 • Reguleringsplaner blir som regel utarbeidet av kommunen for å sikre kommunale interesser eller av grunneiere
 • Reguleringsplaner skal som hovedregel utarbeides i samsvar med kommuneplanens bestemmelser
 • Privat utarbeidete reguleringsplaner oversendes kommunen for behandling og vedtak
 • Plan- og bygningsloven setter detaljerte krav til innhold i planen og behandlingen av denne
 • Behandlingsgebyrenes størrelse blir fastsatt hvert år og endres etter fastsatt indeks.
aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

 • Henvendelser om å få behandlet private reguleringsplaner skjer i skriftlig form og er detaljstyrt i Plan- og bygningsloven
 • Før et område kan reguleres, skal det averteres at det igangsettes reguleringsarbeid i området
 • Når forslag til reguleringsplan er utarbeidet, legges det fram for det faste utvalget for plansaker til behandling (1. gang)
 • Under behandlingen av reguleringsplanen skal den legges ut til offentlig ettersyn slik at alle kan sette seg inn i planens innhold
 • Reguleringsplanen blir behandlet 2 ganger av det faste utvalget for plansaker før den blir vedtatt av kommunestyret
 • Klager på vedtatte planer blir behandlet av det faste utvalget for plansaker før den blir oversendt fylkesmannen for avgjørelse
 • Spørsmål og opplysninger om reguleringsplaner under arbeid eller vedtatte reguleringsplaner kan skje skriftlig eller muntlig til servicetorget eller til bygnings- og reguleringsavdelingen.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknikk og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34