icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Reglementer og opptakskriterier
  

Reglement / opptakskriterier

Kulturskolens reglement og regelverk

 • Søkeren må være bosatt i Ås kommune (unntak ved en del gruppeundervisning).
 • Innmeldingen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er akseptert.
   
 • Utmelding skal skje pr.mail  til kulturskolens administrasjon, innen 12. desember for vårsemester eller 26. mai for høstsemester.
  -Alle elever som ikke melder seg av pr mail eller via speedadmin innen fristen, beholder automatisk  sin(e) plass(er) ved kulturskolen kommende semester. 
  -NB!! Avmelding etter disse datoene faktureres selvom eleven slutter etter oppstart,  eller hvis eleven ikke kommer på timene fra starten av semesteret.
  -Reduksjon av pris pga frafall etter oppstart kan altså ikke påregnes. 
 • Foresatte er økonomisk bundet til å betale hele elevavgiften påfølgende semester hvis de ikke har sagt opp plassen før utmeldingsfristen. I noen tilfeller vil man kunne få redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. Forutsetningen er at plassen blir fylt med en annen elev.
 • Slutter eleven kan man ikke påregne reduksjon i prisen etter oppstart verken på gruppe- eller individuell aktivitet. Unntak er at det er 1 prøvetime på dans hvor man kan slippe å betale hvis eleven ikke vil fortsette. Dette gjelder kun utprøving på nye tilbud for eleven.  
 • For nye elevplasser: hvis foresatte har fått beskjed om mottatt plass og de ikke har takket nei til plass før oppstartsdato i inntaksmailen, vil de være forpliktet til å betale halv kontingent  for gruppeaktivitet. Ved individuell undervisning må hele beløpet betales hvis de ikke takker nei til plassen innen fristen i mailen, med mindre plassen blir fylt av annen elev. Da kan kontingenten bli redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. 

  Tydeliggjøring Foresatte må ha betalt kontingent for foregående semester for at eleven skal beholde plassen i kommende semester
   
 • Er lærer syk eller ved forhindret fra undervisningen forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Når det gjelder kompensasjon eller nedsatt elevbetaling ved lærerfravær, gis det først når undervisning utgår mer enn tre ganger i det samme semesteret.
 • Elever som ikke møter opp til mange av timene vil kunne miste plassen. Her utvises det skjønn. Foresatte vil bli varslet i forkant dersom det er fare for å miste plassen.
  Man kan ikke påregne prisreduksjon av den grunn.
 • Hvis betaling uteblir, vil eleven miste plassen sin. Dette varsles skriftlig i forkant .
 • Det er en forutsetning at elever på individuell undervisning disponerer eget instrument.
 • Kulturskolen har noen instrumenter til leie. Korpsene besørger instrumenter til sine medlemmer. Pianister må ha piano for hjemmeøving (ikke el-piano eller keyboard).
 • For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: Søkere til korpsene prioriteres på bakgrunn av gjeldende samarbeidsavtale. Korpsenes besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument. Per i dag tas det kun inn et fåtall elever til blås og slagverkinstrumenter uten at de ønsker tilknytning til korps. Dette er et politisk bestemt.  Elever som slutter i korpset mister også sitt tilbud om instrumentalopplæring. Eleven må da søke om plass for instrumentalopplæring, uten tilknytning til korpset.
 • Dersom ny søker får plass ved høstens opptak gis det beskjed om dette før oppstart på høsten. Det er også mulighet for å få tilbud om plass underveis i året

 

Serviceerklæring

"Vi lover at kulturskolen..." · Tilbyr opplæring hos høyt kvalifiserte og utdannede pedagoger og utøvere.

Gir opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov og interesser (nivå).

Gir opplæring innenfor tydelige og faste rammer.

Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper.

Gir både faglig og sosial utvikling for eleven.

Deltakelse ved konserter og andre arrangement / forestillinger / utstillinger.

Det gis tilbud om foreldresamtaler · Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument.

 Dette forventer vi av eleven:

At eleven møter opp til rett tid og vel forberedt til undervisningen.

At eleven setter av tid til å være med på konserter, forestillinger og prosjekter utenom den vanlige ukentlige undervisningen.

At eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag.

At eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret.

At eleven kan miste sin elevplass ved gjentatte ugyldig fravær, ved manglende interesse eller ved uønsket oppførsel.

Dette forventer vi av foresatte:

At de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme.

At de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.

At de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen.

At de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.

At de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret.

At de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger.

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Opplæringsloven § 13-6