icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
kvikkleire

Regional kvikkleirekartlegging

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby, Ski, Frogn og Ås kommune i utvalgte områder basert på befolkning og mulighet for leire fra kvartærgeologiske kart

Tips en venn Skriv ut

Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil pågå i ca. 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av april 2017 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017 og 2018. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser

Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko.  Kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredinger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging.  For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire.

 

For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/kvikkleireskred/

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas og på kommunens hjemmesider når disse foreligger.

Se kart over område der kartleggingen skal foregå http://follo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2b4aa84b111040058e7d2673a682b8de