3D-modell

R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole i møte 11.04.2019, sak 23/19 

Tips en venn Skriv ut

Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av Norges Blindeforbund. Planområdet utgjør om lag 14 daa på Norderås, gnr. 41 bnr. 1. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en førerhundskole. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode%20=nb, eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 23.08.2019.

Vedlegg i saken: