Integreringsseminar, bilde av Alnes, Navarsete og Lysbakken

Integreringsseminar, bilde av Alnes, Navarsete og Lysbakken

  

Ordføreren ønsket velkommen til rådslag

Statsrådene Navarsete og Lysbakken kom til Ås for å høste erfaring om hvordan kommunene integrerer innvandrere.

Innvandring er en viktig nøkkel for å opprettholde folketallet i Norge. I 2009 hadde 89 distriktskommuner en økning i folketallet. I hele 54 av disse kom økningen av innvandring. Spørsmålet er om vi benytter potensialet godt nok?

Statsrådene Navarsete og Lysbakken har invitert gründere, representanter for ulike organisasjoner og politikere fra flere kommuner til et rådslag for å diskutere hva som skal til for å lykkes med integrering.

Ordfører Johan Alnes ønsket statsrådene velkommen til Ås, og redegjorde senere for hvordan Ås jobber med å integrere innvandrere.

- Tilhørighet til kommunen er viktig for at flyktninger skal bli boende, og bli integrert. En del fra vårt mottak ønsker å fortsatt bli boende i Ås fordi de har fått tilhørighet til stedet mens de bodde på Bjørnebekk. Arbeid er viktig, og dermed også det lokale næringslivet. Der man i voksen alder også etablerer seg et nettverk, innledet Alnes.

Han nevnte også muligheten til å kjøpe egen bolig gjennom startlån eller boligtilskudd. Det er også viktig å lytte til den enkelte flyktnings ønske om bostedskommune.

- En del innvandrerkvinner har en lengre vei å gå for å bli integrert, på grunn av språkvanskeligheter. Vi må få dem med, og stille krav til deltagelse i samfunnslivet, understreket ordføreren, og la til at lag og foreninger må legge til rette for at også kvinner kan delta i blant annet dugnader.

For å integrere barn og unge på en god måte, fortalte Alnes om kommunens plan.
- Ås kommune vil fra i høst iverksette en prøveordning med gratis  tilbud om  barnehageplass to dager i uka til minoritetsspråklige fire- og femåringer, som ikke har barnehageplass. De skal komme sammen med foresatte via det vi kaller åpen barnehage. Dette for å bedre språkforståelsen.

Frivillige organisasjoner er en viktig faktor i forhold til fritidsaktiviteter, men i mange kulturer er dette et ukjent fenomen. Man tilbringer tiden sammen med familien.

- Organisasjoner kan være et svært godt supplement til familie og venner, og bidrar til å øke innvandrernes nettverk. Flyktningguiden til Røde Kors og Ås Internasjonale Kvinnegruppe er to gode eksempler. Vi har også prosjektet "Internasjonal kultur" er et samarbeid mellom kulturskolen i Ås, Voksenopplæringen, asylmottaket vårt og Ås Internasjonale Kvinnegruppe, opplyste Alnes.

I debatten som fulgte etter at de ulike representantene hadde presentert sine ideer for statsrådene, foreslo Alnes at ideelt sett burde introduksjonsordningen inn i mottakene.

- Det er når man er nyankommen i mottak at nytten er størst, og ikke ett til to år etterpå, da man blir bosatt i kommunen. Da slipper de å konsentrere seg om økonomien, og kan konsentrere seg om å lære seg språket.

Etter de mange innleggene, og påfølgende debatt, var det tid for de to statsrådene å trekke noen konklusjoner.

- Tusen takk for en veldig bra runde. Å få innvandrerne kvalifisert til arbeidslivet er ekstremt viktig. Det må skje så tidlig som mulig, jamfør hva de gjør i Oslo. Som Johan Alnes var inne på, så er det viktig å få barna inn i barnehagen. Disse barna får en språkgevinst ved å gå i barnehage. De tar med seg en språkkompetanse når de begynner på skolen. Integrering er en toveisprosess, det vi diskuterer her nå er viktig for å lykkes, avsluttet Lysbakken.

Navarsete mente at store, mellomstore og små kommuner har en ulik tilnærming for å løse utfordringene, men at hun kjenner igjen elementer i hvordan man jobber.

- Jeg ser fram til å samarbeide i fortsetningen. Tusen takk for rådene!