icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
utvidet planområde Norderås førerhundskole-page-001

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Norderås førerhundskole

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid vedr. detaljregulering av «Norderås –førerhundskole». Det varsles om utvidelse av planområde på 2,3 dekar vestover.

Publisert: 29. november 2018
R-322 - Avgrensning

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage (R-322) i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Dyster Eldor Barnehage, Ås kommune. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Publisert: 24. august 2018
Planens avgrensning-page-001

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for R-323 Detaljerguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune.

Publisert: 17. august 2018
3

Varsel om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Hovedutvalg for teknikk og miljø besluttet den 31.05.2018 å varsle om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307. Forbudet vil gjelde frem til ny reguleringsplan for området er vedtatt.

Publisert: 13. juni 2018
Norderås, planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - førerhundskole på Norderås

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for førerhundskole på Norderås. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Publisert: 14. mai 2018
Sykkelveg Esso_Holstad

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelforbindelse fra Esso til Holstad. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Publisert: 11. januar 2018
solberg øst

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Solberg Øst

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Solberg Øst (gnr/bnr 102/10) i Ås kommune. Planområdet fremgår av kartutsnittet. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Publisert: 15. desember 2017
Sørbråten

Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljregulering - Sørbråten

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Boliger Sørbråten.

Publisert: 24. oktober 2017
Varslingskart Åsgård skole regulering

Varsel om oppstart av offentlig detaljregulering R-317 Åsgård skole

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 42/6 og del av 42/1 m.fl., Ås kommune.

Publisert: 09. oktober 2017
310_avgrensning

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for kombinert bebyggelse til bolig og næringsformål.

Publisert: 05. mai 2017
Brekkeveien 61

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres herved varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61, gnr/bnr 52/6 og deler av gnr/bnr 52/1 på vegne av Slåke Invest AS, Gunn Irene Skaarud Greaker og Arvid Greaker.

Publisert: 24. april 2017
Ås sentrale område

Varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 30.03.2017 vedtak om forhåndsvarsel om mulig midlertidig forbud mot byggetiltak innenfor deler av Ås sentralområde, frem til ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde er vedtatt.

Publisert: 18. april 2017
Nordby

Varsel om oppstart - R-315 - Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Nordby barnehage

Publisert: 03. april 2017
Vinterbro næringspark

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny adkomst Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Publisert: 13. februar 2017
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering for eiendommen Gnr/bnr 120/1, Solbergveien 1.

Publisert: 21. desember 2016
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.

Varsel om oppstart av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

I medhold av plan og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Utveien 26, Skogveien 22 og Skogveien 24- 29. (42/1/106, 42/1/105, 42/1/245, 42/1/192 og deler av 42/1). Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. 

Publisert: 21. desember 2016
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.

Publisert: 25. oktober 2016
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.

Publisert: 13. juli 2016
planavgrensning Europan

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Sentrum nord og Europankvartalet (R-304)

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Ås sentrum.

Publisert: 02. mai 2016