icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 02.09.2015 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
46/15 Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket
47/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen
48/15 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015
49/15 Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027
50/15 Norm for overvannshåndtering i Ås kommune
51/15 Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole
52/15 Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen
53/15 Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018
54/15 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
55/15 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019
56/15 Søknad om kommunal garanti Myrveien 16 AS
57/15 Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg
58/15 Selskapsavtale, Krise - og incestsenteret i Follo IKS
59/15 Forvaltningsrevisjon ved NAV Ås - tilbakemelding på tiltak
60/15 Høring - "Et NAV med muligheter"
61/15 Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015