icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 07.09.2016 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
60/16 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020
61/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
62/16 Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet
63/16 Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune
64/16 Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser
65/16 Endring i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.
66/16 R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst
67/16 Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt
68/16 Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS
69/16 Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås
70/16 Starlåneordningen
71/16 Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet