icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ås rådhus

Ås rådhus

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.02.2014, sak 1/14, vedtatt Detaljreguleringsplan for Nessetveien 69 (R-270).

Den aktuelle eiendommen gnr 113 bnr 21 er på ca. 7,9 daa og ble etablert som næringseiendom i 1955. Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende bygninger, for å etablere en nærbutikk på ca. 1200 m2.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås.

Klagefristen er 3 – tre – uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens 28 og 29, og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

 1. Saksprotokoll - Kommunestyrevedtak 12.02.2014
 2. R-270 –Saksfremlegg med vedlegg:
  2.1 Oversiktskart
  2.2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel
  2.3 Reguleringsplankart, datert 08.01.2014
  2.4 Reguleringsbestemmelser, datert 08.01.2014
  2.5 Arkitektens planbeskrivelse, datert 25.10.2012
  2.6 Arkitektens kommentarer til offentlig ettersyn, innkommet 02.05.2013
  2.7 Utdrag av trafikkanalyse, august 2012
  2.8 Konklusjon fra ROS-analyse. datert 25.06.2012
  2.9 Illustrasjonsplankart, datert 23.10.2013
  2.10 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 21.12.2010
  2.11 Brev fra Statens vegvesen, datert 06.06.2013