Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Moerveien 10.

Ås kommunestyre har i møte 25.04.2012, sak 15/12, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet (Postkvartalet) ligger i Ås sentrum, mellom Moerveien og Brekkeveien, inntil stasjonsområdet i vest. Området er på ca. 3,5 dekar.

 

Planen legger til rette for ny bebyggelse på østsiden av kvartalet, langs Brekkeveien, som skal bestå av en boligdel på 21 leiligheter og en næringsdel på ca. 300 m2. Eksisterende bebyggelse i vest, langs Moerveien, forblir uendret.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

 

 

Vedlegg:
-          Utskrift av møtebok 
-          Saksframstilling 
-          Reguleringsplan 
-          Reguleringsbestemmelser 

-          Beskrivelse av planforslaget