icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
\\NMBU logo

\\NMBU logo

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: Reguleringsplan for Campus Ås

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.04.2014, K-sak 20/14, vedtok overnevnte reguleringsplan R-255.

Som en følge av kommunestyrevedtak den 12.09.2012, ble planområdet for Campus Ås utvidet til å omfatte tiltak langs fylkesvei 152, Drøbaksveien. Hensikten med planutvidelsen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, og å tilrettelegge for en effektiv avvikling av kollektivtransport på strekningen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre – 3 – uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre – 3 – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. R-255 Saksutskrift
  2. R-255 Brev Statsbygg
  3. R-255 Reguleringsbestemmelser
  4. R-255 Plankart