icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Rustad skole plankart

Rustad skole plankart

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole

Ås kommunestyre vedtok overnevnte reguleringsplan i møte 12.10.2016, K-sak 74/16.

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av skolen fra 2-parallell til 4-parallell. Planen omfatter byggeareal for ny skole samt trafikkarealer og grøntstruktur. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås.

Vedlegg:

1. Saksutskrift Kommunestyret 12.10.2016

2. Plankart, datert 01.09.2016

3. Reguleringsbestemmelser, datert 01.09.2016

4. Planbeskrivelse med ros-analyse, datert 01.09.2016