Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien

Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien Administrator

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70,72 og 74

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.11.2016, K-sak 95/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet er på ca. 8,2 dekar og legger til rette for ny boligbebyggelse, forretning (dagligvare) og kontor. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

1. Reguleringskart, datert 11.10

2. Reguleringsbestemmelser, datert 11.10

3. Planbeskrivelse, datert 11.10.2016 illustrasjonsplan

Saksutskrift - Kommunestyret 23.11