Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2016, K-sak 49/16, vedtok overnevnte reguleringsplan

Planområdet er på ca. 140 dekar og legger til rette for nytt/utvidet ridesenter med stall og driftsbygning.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er normalt tre uker fra kunngjøringsdato, men på grunn av sommerferie settes den til 1. september 2016. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedleggene finner du her, velg sak 49/16.