icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Nordbyveien 122 skisse

Nordbyveien 122 skisse

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-280 – Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 10.09.2014, K-sak 63/14, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet har et areal på ca. 3 300 m2 . Planen legger til rette for en omregulering av området fra industri til boligbebyggelse. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre – 3 – uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre – 3 – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

 1. Saksutskrift

 2. R-280 - Uttalelse - Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv 14.03.2014

 3. R-280 - Uttalelse - AFK - 17.03.2014

 4. R-280 - Uttalelse - FMOA 11.04.2014

 5. R-280 - Uttalelse - SVV 23.04.2014

 6. R-280 - Forslagsstillers kommentarer 27.05.2014

 7. R-280 - Veitrafikkstøyberegning - SWECO 23.05.2014

 8. R-280 - Planbeskrivelse 28.09.2013

 9. R-280 Sol- og skyggediagram

 10. R-280 - Revidert ROS-analyse 09.08.2014

 11. R-280 - Revidert plankart 06.08.2014

 12. R-280 - Reviderte reguleringsbestemmelser datert 23.09.2014