icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
Hyblifisering

Hyblifisering

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Ny bestemmelse om hybelhus

Ås kommunestyre  vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 35/17 ny bestemmelse om hybelhus i kommuneplanens arealdel.

Den nye bestemmelsen innebærer at det må søkes kommunen om særskilt tillatelse til å etablere hybelhus eller bygning for bofellesskap, jf. plan og bygningslovens § 11-9 nr.5, jf. § 31-6.

Bestemmelsen lyder som følger:

«Det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for:

a) å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge
b) å slå sammen boenheter eller dele opp boenheter til hybler
c) annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller b når ombyggingen fører til at boenheten opphører.

Søknad om særskilt tillatelse skal nabovarsles.

 

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.

Vedlagte retningslinjer for saker etter bokstav b) skal benyttes ved saksbehandlingen. Det kan stilles vilkår for tillatelsen i henhold til disse retningslinjene.

Det kan også stilles vilkår om at tiltakshaver skal skaffe berørte beboere erstatningsbolig dersom ombyggingen får uheldige konsekvenser for beboerne.

Dersom bolig er omgjort i strid med planbestemmelse etter første ledd, kan kommunen påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.»

 
 
 

Dokumenter:

Notat om hyblifisering
Tolkningsuttalelse fra KMD
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Lovdata
Definisjoner.pdf
Tabell over boligtyper
Saksutskrift HTM, 16.02.17
Saksutskrift Formannskapet, 05.04.2017
Saksutskrift Kommunestyret 21.06.pdf
Vedtekter for bygningslover, Ås kommune.pdf
Retningslinjer for saksbehandling.pdf
Uttalelse, Kilehagen grendelag 2012.pdf
Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.pdf
Høringsuttalelse, Akershus fylkeskommune.pdf
Høringsuttalelse, Fylkesrådmannen.pdf
Høringsuttalelse, Kilehagen grendelag.pdf
Høringsuttalelse, Svein Skøien.pdf
Høringsuttalelse, Sylvia Bredholt.pdf
Høringsuttalelse.pdf