icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo kulturskolen

Logo kulturskolen ioo

  

Kr 975.000 i prosjektstøtte til Kulturskolen i Ås

To av kulturskolens prosjekter blir betegnet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi.
I forbindelse med Kulturløftet II har regjeringen tildelt 40 millioner til kulturskoler og kulturtiltak i 2010. Kulturskolen i Ås sendte inn til sammen seks søknader og fikk tilslag på tre av dem. Nesten en million kroner får kulturskolen til utviklingsprosjekter. To av dem blir betegnet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi.
 
 
Prosjektene som har fått midler:
 
-          Ås Internasjonale Kultursenter – Kr 400.000,-
-          100% lokalt tilpasset kulturskole som ressurssenter – Kr 500.000,-
-          Skapende skriving i SFO – Kr 75.000,-
 
Kontakt:
Alexander Krohg Plur, rektor
Mobiltelefon: 970 12 628
Alexander.k.plur@as.kommune.no
 

Prosjekt 1

Kulturskolen som internasjonalt kultursenter
Tilskudd kr 400.000,-
 
Kort prosjektsammendrag
Kulturskolen i Ås ønsker å bidra til at en større andel av barn og unge av annen etnisk opprinnelse enn norsk skal kunne og ville delta i kulturskolen og andre kulturaktiviteter. Denne andelen har til nå vært lav.
Ved samarbeid med asylmottak, voksenopplæring, skoler, barnehager og frivillige organisasjoner vil kulturskolen: Bli et internasjonalt informasjonssenter, tilby ekstra elevplasser, utvikle nye undervisningstilbud, utvikle tilpassede aktivitetsarenaer og gjennomføre større flerkulturelle prosjekter.
Vi forventer å aktivisere barn og unge i aktiviteter fra andre kulturer samtidig som flere med innvandrerbakgrunn skal delta i det eksisterende kulturtilbudet.
 
Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn for prosjektet
I forbindelse med at kulturskolen skal utvikles til et kommunalt ressurssenter ønsker Kulturskolen i Ås å etablere et utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i de utfordringene kommunen har på det flerkulturelle området. Undersøkelser viser at det er et stort behov for å forbedre informasjon om, og tilrettelegging av, kulturtilbud for innvandrere i kommunen. Spesielt gjelder dette for barn og unge. Kulturskolens tilbud i dag tiltrekker seg få innvandrere. Dels på grunn av pris, kapasitet og mangelfull informasjon, og dels på grunn av at vi mangler undervisningstilbud og aktiviteter som er attraktive for denne målgruppen.
 
Både Voksenopplæringen i Ås og Ås internasjonale kvinnegruppe har i dag kulturelle aktiviteter og kurs basert på det flerkulturelle, men begge etterlyser flere tiltak og oppbyggingen av en veiledningskompetanse i kommunen.
 
Bjørnebekk asylmottak i Ås har 200 beboere og har et stort behov for integrerende tiltak i kommunen enn tidligere. Av forskjellige grunner har det vist seg at det er vanskelig å få de unge asylsøkerne inkludert i kulturelle aktiviteter. Asylmottaket har ca 30 beboere i alderen 4-25 år, en aldersgruppe som det er naturlig at kulturskolen kan være et tilbud for. Det er vesentlig for asylmottaket at de unge derfra kommer ut til aktiviteter sammen med andre, noe prosjektet vil stimulere til.
 
Ved siden av dette har Ås et stort antall innbyggere fra hele verden som er studenter eller lærere på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og deres familier. Disse har et helt annet sosialt utgangspunkt enn beboerne på asylmottaket. Det er en målsetning i prosjektet at ressurssenteret for internasjonal kultur ikke bare skal utvikle interaksjonen mellom etnisk norske og innvandrere, men at det også skal være en arena og møteplass for personer fra de ulike internasjonale miljøene med ulik sosial bakgrunn og livssituasjon.
 
Et kartleggingsprosjekt støttet av Kulturelt mangfold 2008 har sett på innvandreres kulturarenaer i Follo-kommunene. Her avdekkes en rekke tiltaksområder som vil kunne forbedre innvandrernes og asylsøkernes manglende deltakelse i det lokale kulturlivet. Rapportens konklusjoner danner grunnlaget for dette prosjektets målsetninger og tiltak.
 
Etter at det ble bevilget noen midler fra Kunnskapsdepartementet til en oppstart har kulturskolen kommet i gang med tilretteleggingen for et mer inngående utviklingsprosjekt på dette området. I løpet av noen få måneder er det allerede avdekket et stort behov for en utvikling av kulturskolen som et internasjonalt kultursenter i kommunen.
 
Målsetning for prosjektet
Kulturskolen i Ås skal som ledd i utviklingen mot å bli et kommunalt ressurssenter for skole og kultur utvikle sin kompetanse om det flerkulturelle perspektivet, og utvide sitt tilbud som undervisningsinstitusjon, aktivitetsarena og informasjonsorgan. Dette skal skje i et samarbeid mellom kulturskolen, asylmottaket, voksenopplæringen, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner.
 
Prosjektet skal føre til at flere barn med annen etnisk opprinnelse enn norsk skal ha et undervisnings- og aktivitetstilbud gjennom kulturskolen, og at en større flerkulturell bredde i de tilbudene kulturskolen gir skal gi en større kulturell kompetanse til alle barn og unge i Ås.
 
Aktiviteter og tiltak
Informasjon og veiledning
Det engasjeres en prosjektleder som ved siden av å tilrettelegge og gjennomføre prosjekter også skal sikre at kulturskolens nye nettside tilpasses behovet fra innvandrermiljøene, og at informasjonen foreligger på flere språk. Det skal også utvikles informasjonsbrosjyrer i takt med prosjektets utvikling. Det skal også utvikles en egen nettside for det internasjonale kultursenterets virksomhet. Prosjektleder skal ha ukentlig kontortid som veileder innenfor feltet.
 
Deltakelse i undervisning og aktiviteter
Rapporten fr 2008 viser at terskelen kan være mye høyere enn vi tror for innvandrere når det gjelder å klare å ta del i det eksisterende kulturtilbudet i kommunen. Årsakene kan være språkproblemer, manglende informasjon og økonomi.
 
I prosjektet ønsker vi å bidra til en bedre og mer tilrettelagt informasjon om både de aktivitetene og tilbudene vi har i kulturskolen og det aktivitetstilbudet som finnes i fritidskulturlivet ellers. Vi ønsker å tilrettelegge elevplasser og subsidiere deltakeravgifter særlig rettet mot barn og unge på asylmottaket, samt å utvide undervisningstilbudet i tråd med det prosjektet avdekker av behov.
 
I samarbeid med barnehager, skoler og SFO initierer kulturskolen integrerte undervisningstilbud og kulturaktiviteter som har et flerkulturelt og ”felleskulturelt” mål. Hovedsamarbeidspartnerne om dette er de barnehagene og skolene der barna fra asylmottaket går, og de som ellers har et stort innslag av barn med innvandrerbakgrunn.
 
Flerkulturell aktivitetsarena
Ved utvikling av de lokalene som kulturskolen har tilgang til vil det etableres en aktivitetsarena med faste åpningstider der de flerkulturelle kunstuttrykkene står i sentrum, og med tilbud om deltakelse i musikk, dans, teater, visuell kunst, film og annet. Prosjektet vil også stimulere til opplevelse av kunst og kultur fra hele verden gjennom sine fremvisningsarenaer. Dette vil innebære investeringer i tilrettelegginger av ulike lokaler med tanke på flerbruk.
 
Prosjekter
Ved siden av at kulturskolen videreutvikles som undervisningsinstitusjon, aktivitetsarena og informasjonssenter rettet mot det flerkulturelle miljøet, vil en sammen med samarbeidspartene gjennomføre en rekke lokale kulturprosjekter. Blant annet:
 
Flerkulturell sangfest
Det gjennomføres et sangprosjekt som tar utgangspunkt i sanger fra den multikulturelle befolkningen i Ås. Det samarbeides med skoler, voksenopplæringen, asylmottaket og flerkulturelle frivillige organisasjoner om prosjektet som skal resultere i en stor forestilling i kulturhuset. Det skal også lages en ”flerkulturell sangbok” med sangene fra prosjektet.
 
Internasjonal prosjektuke med kultur
Voksenopplæringen i Ås vil i samarbeid med kulturskolen etablere en fast prosjektuke om våren som inneholder tilbud innenfor ulike kulturuttrykk som f.eks musikk, dans, teater, billedkunst og film. Et pilotprosjekt viste en enorm interesse med over 100 deltakere, og rørende gledesytringer.
 
Flerkulturell forestilling
I samarbeid med kulturskolen vil asylmottaket lage og sette opp en forestilling med sine beboere i kulturhuset.
 
Barnas verdensdager (BVD)
Ås kommune ved kulturskolen har søkt Rikskonsertene om et samarbeid om å arrangere Barnas verdensdager i Ås høsten 2010. I tillegg til de ressursene Rikskonsertene bidrar med vil kulturskolen bidra til at dette blir en fantastisk internasjonal kulturfestival for barn og unge i Ås der de kan delta i workshops, oppleve profesjonell utøvelse av verdens musikk, dans, kunst og kultur og oppleve hele verden med alle sansene. En videreføring av BVD blir en del av det internasjonale kultursenterets virksomhet.

 

Prosjekt 2

100% lokalt tilpasset kulturskole som ressurssenter
Tilskudd kr 500.000,-
 
Kort prosjektsammendrag
Når kulturskolen skal utvikles som lokalt ressurssenter må det gjøres med reell involvering fra hele organisasjonen ut fra de muligheter og utfordringer som tradisjoner og lokale forhold gir. Kulturskolen i Ås vil gjennomføre et forsøksprosjekt med engelske James Nottingham. For første gang skal den suksessrike skoleutviklingsmodellen Community Designed Education gjennomføres med en kulturskole. Utviklingen og implementeringen av visjoner, mål og konkrete endringstiltak skjer i prosess med alle ansatte under veiledning over tre år. Forventet resultat: En metode for lokal utvikling av kulturskoler som ressurssentre som kan benyttes i alle kommuner.
 
Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn for prosjektet
Kulturskolene i Norge skal utvikles til mangfoldige og kompetente ressurssentre for skole og kultur. Et slikt ressurssenter kan bare fungere godt hvis utviklingen baserer seg på de konkrete utfordringene og mulighetene som eksisterer i hvert enkelt lokalmiljø.
 
Det er viktig at en slik utvidelse av arbeidsoppgaver og endring av arbeidsmetoder for kulturskolen skjer i en utvikling innenfra med utgangspunkt i de ansatte, og ikke bare ved kopiering av modeller andre har kommet frem til. For å få utnyttet de store ressursene som finnes i lærerkollegiet til en kulturskole med utvidede funksjoner er det nødvendig at de ansatte i fellesskap finner visjoner og målsetninger for utvikling av en arbeidsplass som de kan finne seg til rette i.
 
Grunnskolene i Ås har satt i gang skoleutvikling i samarbeid med det internasjonale konseptet Community Designed Education (CDE)Utdanning i fellesskap i en organisasjonsom i Europa er ledet av James Nottingham fra England. CDE tar utgangspunkt i den enkelte skoles potensialer og utfordringer og utvikles ut fra målstyringsprosesser med alle ansatte. Hele personalet kurses også i læringsstrategier og –metoder som setter den enkelte elev i fokus.
 
Kulturskolen i Ås ønsker å være forsøksskole for å prøve ut en modell for utvikling av en; ”100% lokalt tilpasset kulturskole som ressurssenter”. Hvis vi får prosjekttilskudd er vi så heldige at kan gjøre dette i samarbeid med James Nottingham. Nottingham har en bred internasjonal kompetanse på skoleutvikling og læringsforskning, og han har arbeidet med utvikling av opplærings- og utdanningsinstitusjoner fra barnehager til universiteter. Nottingham og hans firma Sustained success – inspired learning har en mangeårig praksis med skoleutvikling i Norge. Når han i tillegg har han en uttalt interesse for kulturskolene som ressurs for et godt lærings- og oppvekstmiljø gir det en unik mulighet for å finne en utviklingsmetode som tar hensyn til de norske musikk- og kulturskoletradisjonene og den pågående utvikingen av norske grunnskoler - og det med et blikk utenfra, samt kunnskap om metoder, forskning og resultater fra andre land.
 
Utviklingsprosjektet baserer seg på –
·         de mangeårige suksessrike erfaringene fra CDE-prosjektene i Norge og andre land
·         den pågående CDE-prosessen i Ås-skolene som gjør en koordinering med et utviklingsprosjekt i kulturskolen meget aktuelt
·         James Nottinghams store interesse for mulighetene som ligger i den norske kulturskolemodellen både mht utviking av kulturskolene i seg selv, og når det gjelder kulturskolen som en meget viktig faglig ressurs i samarbeidet med grunnskolen
·         den høyt kvalifiserte og mangfoldige lærerstaben i Kulturskolen i Ås. 32 lærere innenfor fagfeltene musikk, teater, bildekunst, film og dans
·         Kulturskolen i Ås’ mangeårige erfaringer med samarbeid med skole, SFO og kulturliv
·         ønsket i Ås kommune om å utvikle kulturskolen til et mest mulig tilpasset ressurssenter for kultur og kunstfaglig opplæring
 
I forbindelse med CDE-prosjektene som pågår i grunnskolene i Ås kommune har James Nottingham hatt en samling for lærerne i kulturskolen som et pilotprosjekt. Seminaret synliggjorde et stort behov for å gå grundig inn i dette, ettersom lærerkollegiet som forventet viste ulik grad av vilje til deltakelse og utvikling av egen arbeidsplass. Mange lærere viste imidlertid at de ønsker å bidra til en felles prosess og nytenkning.
 
Målsetning for prosjektet
Gjennom utviklingsprosjektet vil vi –
 
·         engasjere og stimulere lærere og administrasjon til å tenke nytt med utgangspunkt i de erfaringer og den kompetanse som vi har bygget opp over 40 år i Ås
·         finne og utvikle nye modeller for kulturskolevirksomhet uten å rive ned dagens gode tilbud
·         utvikle samarbeidsformer og –metoder som gjør det enklere enn i dag å samarbeide med barnehage, skole, SFO, DKS, ungdomsklubber, kirke, kulturliv og andre
·         finne samarbeidsløsninger som kan gi flere barn et tilbud gjennom kulturskolen til en lavere pris enn i dag
·         kunne gi et bredere faglig og sjangermessig undervisnings- og aktivitetstilbud til barn og unge i Ås
·         bringe kulturskolen inn i den samme positive utviklingsprosessen som de andre skolene i Ås, og koordinere utviklingen av grunnskoler og kulturskole til et helhetlig tilbud i kunstfag
·         legge bedre til rette for kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole
·         kombinere skolefaglig forskning, internasjonal erfaring og lokal kunnskap til utvikling av en nytenkende kulturskolemodell for norske kulturskoler. Ut fra forsøksprosjektet i Ås vil vi komme frem til en utviklingsmetode for kulturskoler som kan tas i bruk i alle kommuner som ønsker å la sin kulturskole vokse frem til et ressurssenter ut fra de ressursene, potensialene og utfordringene som er ulike for hvert lokalmiljø
·         etablere praksis for å være i kontinuerlig utvikling
·         bidra til å inspirere de andre kommunene i Follo-regionen til utvikling ved adgang til å delta på lærerkursene og til å kunne observere underveis i prosjektet

Prosjekt 3

Skapende skriving i SFO
Tilskudd: kr 75.000,-
 
Kort prosjektsammendrag
Kulturskolen i Ås ønsker å utvikle, og prøve ut, et nytt elevtilbud i skapende skriving i samarbeid med folkebiblioteket, barneskolene og SFO-ene i kommunen. Målet er å finne frem til en god modell som kan nå mange barn i SFO-tid. Samarbeidet mellom Kulturskolen, biblioteket og SFO skal gi et godt grunnlag for utvikling av en god opplæringsmodell der den enkelte elev skal kunne få maksimalt ut av tiltaket som prøves ut i vårsemesteret 2011.
 
Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn for prosjektet
Ettersom skapende skriving er et av de få områder som Kulturskolen i Ås ikke har noe tilbud i, ønsker vi å finne frem til en god undervisningsmodell i samarbeid med skoler, SFO og biblioteket. Deretter vil vi prøve den ut i et begrenset tidsrom.
 
I et nært samarbeid med skolene ønsker kulturskolen å komme med en forfatter/pedagog og ha et tilbud til elever på 1.-4. trinn. SFO-arenaen er godt egnet for å kunne gjennomføre slik undervisning for en stor gruppe barn. Det at undervisningen skjer der gjør tilbudet tilgjengelig for flere. Skolens undervisning i språk og bibliotekets litteraturkompetanse gir gode rammer for fagtilbudet.
 
Målsetning for prosjektet
Vi har som mål å finne frem til en god arbeidsmodell og undervisningsform som gir elevene de best mulige betingelsene for å lære skapende, kreativ skriving. Vi vil utarbeide en prosjektplan som omhandler de faglige, metodiske, organisatoriske og økonomiske sidene av et slikt tilbud. Våren 2011 er målet å gjennomføre et prøvesemester i skapende skriving.
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her