Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Tips en venn Skriv ut

Departementet har utarbeidet nytt konstitueringsrundskriv. Det er en veiledning om valg til folkevalgte organer, hvem som kan velges, regler for uttreden m.m.

Konstituerende møte i Ås kommunestyre holdes onsdag 23. oktober 2019 ca. kl. 18.30 umiddelbart etter at avtroppende kommunestyre er ferdig med sitt møte:

  • Sittende ordfører kaller inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret, utsending 9. oktober.
  • Som første sak tar kommunestyret stilling til om kommunestyrevalget er gyldig. Deretter velges formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Tradisjonelt velges også utsendinger til fylkeskretsen (KS).
  • I det konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre utvalg, ledere/nestledere for disse og råd.
  • Merk at rådene velges etter reglene i kommuneloven, se rundskrivet punkt 4.7.2, organisasjonene er oppfordret til å fremme forslag.
  • Kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møtet. Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.
  • For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er holdt nyvalg, men ikke lenger enn til 31.12.2019.

Aktuelle dokumenter:

Ny kommunelov – aktuelle forskrifter/overgangsbestemmelser/veiledning fra departementet:

Konstitueringsrundskriv fra departementet 2019

Informasjon om den nye kommuneloven (PDF)

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov (PDF)

Veileder om ikraftsettings- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov (PDF)

Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir (PDF)

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (PDF)

Lovspeil (PDF)

Adresseliste (PDF)