icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Sosialhjelp

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Formål med tjenesten:

 • Hjelpen skal ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen
 • Økonomisk sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse, ved at du først skal utnytte alle muligheter for å forsørge deg selv, enten ved arbeid, trygderettigheter m.v.
 • Råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgiving, skal gis før sosialhjelp vurderes
 • Økonomisk stønad skal ideelt sett være en midlertidig ytelse.

Tjenesten omfatter:

Kommunestyret har fastsatt en veiledende norm for sosialhjelp til livsopphold, basert på statlige anbefalinger. Livsoppholdsbeløpet varierer bl.a. med familiens størrelse. Det skal foretas en individuell skjønnsmessig vurdering. I tillegg kan det innenfor veiledende rammer ytes sosialhjelptil nødvendige dokumenterte utgifter som for eksempel barnetilsyn, tannbehandling, reise, etablering, klær og medisiner.

Utgifter som livsoppholdet skal dekke:

 • Mat og drikke
 • Helse og hygiene
 • Andre dagligvarer
 • Transportutgifter (off. kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål)
 • Avis, tv-lisens, telefon og internett
 • Klær og sko
 • Hobbyer, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn

Målgruppe

 • Personer som oppholder seg i Ås kommune
 • Personer som ikke kan sørgefor sitt livsopphold
 • Personer som i særlige tilfelles trenger hjelp til å overvinne eller tillpasse seg en vanskelig livssituasjon
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

 

Lover

Forvaltningsloven
Lov om sosiale tjenester i NAV

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Dersom du er ukjent for NAV må du fremlegge legitimasjon
 • Ved søknad om dekning av boutgifter, må du dokumentere at boligen er godkjent som bolig/utleiebolig. NAV kan undersøke dette for deg
 • NAV kan kontrollere opplysninger gitt i forbindelse med søknad, mot offentlige registre som folkeregister, arbeidstakerregister, likningsregister, bilregister, eiendomsregister, trygdeytelser m.v.
 • Før du søker sosialhjelp, må du prøve alle andre muligheter for å sørge for ditt livsopphold, for eksempel lønnet arbeid, studielån, trygdeytelser, sysselsittings- eller oppæringstiltak, salg avformuegjenstander, bruk av oppsparte midler eller ved reduksjon av utgifter
 • Ved tilsagn om sosialhjelp kan det knyttes vilkår som tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen, for eksempel vilkår om å delta i arbeidstrening, søke om bostøtte fra Husbanken, trygdeytelser fra NAV, være aktivt arbeidssøkende og registrert på www.nav.no
 • Sosialhjelp kan ytes som bidrag eller lån
 • NAV kan ta refusjon i etterbetaling av trygd dersom sosialhjelp er ytt i samme tidsrom

 

Saksbehandling

 • Akutte situasjoner vurderes på dagen. Søknader om matpenger behandles innen 24 timer. Du må levere nødvendig dokumentasjon på behovet før søknaden behandles.
 • Saksbehandlingstid for ikke-akutte saker er 2-3 uker fra tilstrekkelig dokumentasjon er levert. Du vil få melding dersom behandlingen tar lengre tid.

Klagemulighet

 • Vedtak kan påklages til fylkemannen. Klagefrist 3 uker.

Merknader

 • Alle ansatte ved sosialtjenesten har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående, uten ditt samtykke.
 •  Du har rett til å se dokumentene i din egen sak.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Telefaks:67 25 73 31
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2
Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34