icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Økonomisk rådgivning

Har du problemer med å betale regninger eller gjelden din? Kommunen kan hjelpe deg med råd og veiledning.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og mestring

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

 • Vi vil se på alle muligheter, virkemiddel og tiltak for å løse dine gjeldsproblemer. Inntektspotensialet skal utnyttes. Kan gjeld refinansieres med startlån fra komunen? Skattetrekket kan justeres og studielån kan søkes slettet. Er bidragstrekket og bidragsfastsettelsen riktig? Har du krav på en trygdeytelse? Kartlegging er viktig og det må lages en samlet oversikt over all gjeld.
 • Rådgivningen kan bestå i enkle oppgaver som å stoppe trekk og gjennomgang av husholdningsbudsjett. Vi kan foreslå en betalingsplan der de minste kravene blir betjent først. Det viktigste er å få kontroll på utgftene, og at ikke flere løpende betalingsforpliktelser sendes til inkasso.
 • Dersom du har varige og alvorlige betalingsvansker, kan det bli nødvendig å bistå deg over en lengre periode. Vi vil kartlegge din økonomi for å få en oversikt og lage en god plan for nedbetaling. Du skal bli i stand til å ivareta din økonomi igjen og her trenger mange hjelp over lengre tid. Samtidig skal du betale ned på mange gjeldskrav som er opparbeidet over lang tid. Vi har et godt samarbeid med miljøarbeidertjenesten og rus og psykisk helse. Noen ganger er det til god hjelp at NAV overtar forvaltningen av inntektene en periode
 • Vurderer vi at du er varig ute av stand til å betale ned gjelden, og vi ikke får i stand en avtale med dine kreditorer, vil vi forberede en søknad om gjeldsordning. Vi har et godt samarbeid med namsmannen/Politiet i Follo.

    

Målgruppe


Tilbudet gjelder for alle kommunens innbyggere. Du som driver næring kan få en times muntlig veiledning. Rådgivning er et tilbud til private husholdninger. Næringsdrivende rådes til å kontakte sin regnskapsfører.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Gratis.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Retningslinjer

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Du tar kontakt med økonomisk rådgiver på telefon eller i brev.
 • Du vil få tilbud om timesamtale innen tre uker.
 • For å bistå deg ovenfor kreditorene, må du underskrive fullmakt.
 • I påvente av time, kan du ringe 800GJELD. Du rådes også til selv å stoppe trekk som er for store. Du kontakter den instans som trekker. Det kan være Statens Innkrevings-sentral,  Kemnere i Follo, NAV Innkreving eller namsmannen.

Skjema

Du behøver ikke fremsette en skriftlig søknad om tjenesten. Om NAV oppfatter at saken din er av et visst omfang og vanskelighetsgrad skal vi fatte et vedtak i medhold av Lov om sosiale tjenester i NAV § 17. Du får tilbud om tjeneste og starttidspunkt.

Husbankens lånekalkulator
Husholdsskjema
Kreditoroversikt
Likviditetsoversikt
Sifos referansebudsjett

Vedlegg

 • Siste tre års ligningsattester og selvangivelse siste år
 • Saldo på alle kontoer
 • Husleiekontrakt
 • Inntekter
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld, kausjonsansvar og forpliktelser
 • Privat gjeld dokumentert med gjeldsbrev
 • Kvittering på betalte faste utgifter
 • Eventuelle brev om utleggstrekk fra Namsmannen
 • Eventuelle brev fra Tingretten
Saksbehandling

Saksbehandling

 • Vedtak i saken skal fattes så snart som mulig, og innen tre uker etter at kartlegging i samtale er gjennomført. Det fattes ikke vedtak når det i løpet av en til tre timer gis enkel råd og veiledning

Hjelpemiddel

 • Samarbeidsavtale som lages sammen på timeavtalene
 • Fullmakt
 • Sifo standardbudsjett - kalkulator
 • Husbankes lånekalkulator "Kor mykje kan du låne?"
 • To kartleggingsskjema i forbindelse med gjeldsordning. Et utarabeidet av Namsmanne og et av NAV.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages til fylkesmanne. Klagefrist. 3 uker. Det er klageadgang til Fylkesmannen om du ikke får tilbud, om du får avslag eller det tar uforholdsmessig lang tid før du blir innvilget tjenesten.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Telefaks:67 25 73 31
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2
Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-20 13:58