Ås kulturhus

Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim

  

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte den 02.09.2015 kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027, se K-sak 47/15.

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og for kommune som organisasjon. 

Det overordnede målet med kommuneplanen er å sikre at Ås kommune videreutvikles som et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere, og at kommunen evner å levere gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere. Samfunnsdelens satsningsområder med tilhørende hovedmål og undermål skal bidra til å realisere dette, og vil følges opp og konkretiseres i kommunens handlingsprogram. Da det er fremmet en rekke innsigelser til kommuneplanens arealdel, vil kommunen avvente videre behandling av arealdelen til mekling er avholdt. Endelig vedtak av arealdelen forventes i løpet av våren 2016. 

Kommuneplanens samfunnsdel kan leses på nett, as.kommune.no, under fanen Politikk, eller fås ved henvendelse til kommunens Servicetorg, Skoleveien 1, 1430 Ås.  

Kommuneplan kan ikke påklages jf. plan- og bygningslovens § 11-15. 

Med dette vil vi takke for innspill til planen. 

Spørsmål vedrørende planen kan rettes leder for Plan og utvikling. 

Med hilsen Ellen Grepperud, leder for plan og utvikling.

Vedlegg
 1. Kommuneplanens samfunnsdel
2. Saksutskrift