icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Moer sykehjem

Moer sykehjem

Høring om forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Høringsfrist 02.06.2017.

Tips en venn Skriv ut

Her kan du laste ned forslaget i PDF-format. Lenke til elektronisk høringsskjema her. Velg sak: 17/00776 Forskrift om rett til langtidsopphold.

 

Her er forslaget:

Forskrift XX. XX 2017 nr. XX om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Forskriften er fastsatt av Ås kommunestyre XX. XX 2017, med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a, annet ledd.

Forskrift skal praktiseres i samsvar med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, tredje ledd.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til heldøgnsomsorg fra kommunen.

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Ås kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Forskriften skal også tydeliggjøre hvordan Ås kommune skal følge opp personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder ved kommunens vurdering av om en pasient/bruker oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

§ 3. Rett til opphold i sykehjem

Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasient/bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, har pasient/bruker rett til  slikt opphold, jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter, (pbrl.) § 2‑1a og e, og lov helse- og omsorgstjenester (hol.) §§ 3-1 og 3-2 a annet ledd. I kommunens vurdering inngår blant annet følgende kriterier:

  • Søkeren har behov for pleie, omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet på grunn av sykdom eller vesentlig nedsatt funksjonsevne.

  • Omsorgsbehovet vurderes til at det er behov for døgnkontinuerlig pleie og/eller tilsyn

  • Omsorgsbehovet til søkeren er så stort at det ikke er mulig å motta nødvendig og forsvarlig hjelp i hjemmet.

  • Korttidsopphold og avlastning er ikke lenger tilstrekkelig og ivaretar ikke behovet for nødvendig helsehjelp.

Dersom det ikke kan ytes nødvendig og forsvarlig helsehjelp i hjemmet, og det for tiden ikke finnes plass på langtidsavdeling, skal kommunen tilby opphold på korttidsavdeling i påvente av langtidsplass.

§ 4. Rett til å stå på venteliste for tildeling av langtidsopphold

For pasienter/brukere som er best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme, kan kommunen tildele langtidsopphold dersom den har ledig kapasitet. Dersom det ikke er ledig kapasitet, har pasienten eller brukeren krav på vedtak om plass på venteliste. Forutsetningen for tildeling av langtidsplass eller plass på ventelisten etter denne bestemmelsen, er at pasienten eller brukeren etter kommunens vurdering er best tjent med et langtidsopphold, jf. hol. § 3-2 a annet ledd andre setning. I kommunens vurdering inngår blant annet følgende kriterier:

  • Søkeren har behov for pleie eller tilsyn gjennom store deler av døgnet.

  • Søkeren har et kontinuerlig behov for opphold i institusjon

  • Det foreligger risiko for nedsatt funksjonsevne eller helsetilstand uten slikt opphold.

§ 5. Søknad om langtidsopphold i sykehjem

Søknad om langtidsopphold i sykehjem skal signeres av søkeren selv, eller av en annen som på lovlig grunnlag kan søke på vegne av søkeren.  Søknaden sendes forvaltningsenheten på eget skjema.

§ 6. Kommunens oppfølging av pasienter og brukere på ventelisten

Kommunen skal holde oversikt over pasienter/brukere som står på venteliste og deres situasjon. I dette ligger et ansvar for at pasient/bruker til enhver tid har et forsvarlig tjenestetilbud, og at det er et system på ventelisten ved at kommunen forplikter seg til å ha en dialog med pasient/bruker og deres pårørende..

Kommunen skal også ha kontinuerlig dialog med de aktuelle tjenesteområdene som ivaretar pasienten/brukeren.

Det er den som til enhver tid har størst behov som vil få tildelt langtidsplass. Tiden den enkelte har stått på venteliste er ikke alene avgjørende for tildeling av plass. 

§ 7. Klagerett

Det er klagerett på kommunens vedtak om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, herunder også venteliste, jfr. pasient og brukerrettighetsloven, §7-2.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.