icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer og styringsdokumenter   ›   Alle øvrige planer
Illustrasjon høringsside

  

Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune har vært på høring

Handlingsplan for klima og energi var på høring fra 6.mai til 8.juni 2020. Det kom inn 11 høringsuttalelser fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, næringsliv, NMBU og regionale myndigheter. 

Høringsuttalelsene

Høringsuttalelsene handler mest om tiltaksdelen av planen, og det har kommet mange forslag til endringer og nye tiltak. Rådmannen vurderer alle uttalelsene og hvilke som skal tas til følge. Vurderingen vil bli lagt ved saksframlegget nå planen skal behandles politisk i løpet av høsten. 

Du finner alle høringsuttalelsene her

Om handlingsplanen for klima og energi

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Skal vi nå målene om utslippsreduksjon, må alle bidra. Det er derfor lagt opp til en brei medvirkningsprosess i utarbeidelsen av planen. Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen vil bidra til å nå mål om å redusere klimaendringene ved å gjennomføre tiltakene i forslaget til handlingsplanen. Handlingsplanen er delt i to deler:

  1. En plandel for perioden 2020-2030. Her finner du forslag til mål for arbeidet med klima og energi. Bakgrunn for planen er beskrevet, og status for og framskriving av klimagassutslipp i kommunen er presentert. Detaljert oversikt over utslipp og hvilke indikatorer kommunen skal bruke for å måle utviklingen finner du i klimaregnskap for Ås kommune 2017-2018.
  2. En tiltaksdel for perioden 2020-2024. Her er tiltakene kategorisert under felles strategier og innsatsområdene transport, avfall og avløp, stasjonær forbrenning, landbruk og indirekte utslipp. Det er spesifisert hvem som skal gjennomføre tiltaket, når det skal gjøres, og det er gitt anslag for kostnader og utslippskutt. Tiltaksdelen er grunnlaget for klimabudsjettet for Ås kommune. 

Har du spørsmål?

Kontakt miljørådgiver Siri Gilbert på telefon 64 96 20 77 eller e-post Siri.Gilbert@as.kommune.no

Hovedutvalg for næring og miljø - forslag til endringer

Da Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) behandlet høringsutkastet, hadde de en rekke forslag til endringer og tillegg i tiltaksdelen. Se vedlagt protokoll fra møtet her. Forslagene ble med planen på høring, og vil bli vurdert sammen med høringsinnspillene. 

Medvirkningsprosessen

Kommunen har gjennomført en rekke medvirkningsmøter for å få innspill til planen. Innspillene fra møtene er oppsummert og det er vist hvordan forslagene er behandlet:

I tillegg har den administrative ledelsen ved NMBU og Ås kommune hatt et møte for å identifisere felles klimatiltak i handlingsplanen. Fagforeningene i Ås kommune og ved NMBU har blitt invitert til å komme med innspill. Det har vært god deltakelse på medvirkningsmøtene, og kommunen har fått inn mange gode innspill som er vurdert.

Internt i kommunen fikk alle enheter og staber tilsendt en digital spørreundersøkelse om hvilke klimatiltak som bør gjennomføres. Innspillene har gitt viktig informasjon om relevante tiltak for de ulike enhetene, barrierer for å lykkes og forslag til tiltak.