icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer og styringsdokumenter   ›   Folkehelse
  

Folkehelseoversikt 2020-2023

Kunnskapsdokument med forslag til satsingsområder for 2020-2023.

Les hele Folkehelsedokumentet 2020-2023 (PDF)

Fra sammendraget:

Folkehelseoversikten for Ås kommune bygger på helsedirektoratet sin veileder: «Systematisk folkehelsearbeid».

Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Ås kommune er en god kommune å bo i. Kommunen har høyere forventet levealder enn både fylket og landet for øvrig. Ungdataundersøkelsen viser at ungdommen er ganske fornøyd med lokalmiljøet, treffsteder og fritidsorganisasjoner. Blant innbyggere i Ås er det færre med muskel og skjelettlidelser, hjertekarsykdommer og psykiske lidelser/symptomer enn fylket og landet. Folkehelseprofilen for kommunen ser meget bra ut. Likevel er det sosiale ulikheter blant kommunens innbyggere.

Dersom folkehelsetiltak skal nå sine mål om å dempe den sosiale gradienten i helse, må man ved utformingen av tiltakene være følsom for, ha kunnskap om, og ta hensyn til de barrierer, terskler og mekanismer som ligger mellom tiltak og (endringer av) atferd i ulike sosiale grupper. Dette fordrer kunnskap om at mennesker, unge så vel som voksne, i ulike sosioøkonomiske grupper har ulike betingelser for å velge og handle. Ved å legge til rette for gode valgmuligheter, det vil ofte si å bedre levekårene, kan helsen bedres. Å gjøre aktive valg og å delta henger ofte sammen med mestring (som igjen er knyttet til kunnskap, kompetanse og utvikling). Mestringsressursene fordeler seg ulikt i befolkningen og er nær knyttet til sosioøkonomiske ressurser. Tiltak for barn og ungdom rettet mot sosiale ulikheter handler ofte om å legge til rette slik at mestringsopplevelsen ivaretas. Gode boforhold, utdanning og arbeid er viktige faktorer for utjevning av sosial ulikhet.

Folkehelsesatsingen i Ås basert på en oppsummering fra de ulike områdene som er beskrevet i folkehelseoversikten, bør prioritere følgende:

  • Trygge gode bomiljøer der en legger vekt på boligsammensetning og universell utforming
  • Bidra til at flere innbyggere benytter sykkel, gange og kollektiv transport
  • Legge til rette for aktiviteter som bidrar til at befolkningen vil oppleve flere leveår med god helse og trivsel
  • Skape gode møteplasser som er inkluderende og tilgjengelige på tvers av generasjoner, uavhengig av sosiale eller økonomiske forutsetninger
  • Iverksette og videreutvikle tiltak for å forebygge og snu en negativ utvikling i barn og unges psykiske helse
  • Utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp i lavinntektsfamilier