icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Helse   ›   Fysio- og ergoterapi, kiropraktor   ›   Ergoterapi
  

Ergoterapi

Kommunen har to ergoterapeuter for voksne og to ergoterapeuter for barn. De er lokalisert ved Moer sykehjem i enhet for folkehelse og frivillighet.

Deltakelse og inkludering i hverdagslivet

Ergoterapeuter…  

 • tilrettelegger for  deltakelse og mestring i komplekse omgivelser og for mennesker med  sammensatte funksjonsnedsettelser eller multidiagnoser
 • planlegger og  tilrettelegger overgang fra spesialisthelsetjeneste til hjem eller andre  boformer
 • koordinerer  helsetjenester for mennesker med behov for bistand eller  funksjonsnedsettelser og er ressurspersoner i forhold til etablering og bruk  av individuell plan
 • koordinerer  ambulerende virksomhet, rehabilitering og oppfølging hjemme og på  arbeidsplassen

Utvikling av menneskets mestring

Ergoterapeuter...  

 • vurderer  rehabiliteringspotensiale og hjelpebehov

 • undersøker og  vurderer funksjon hos pasienter med omfattende funksjonsutfall, herunder  personer med demens, hjerneslag, traumer og nevrologiske utfall.

 • deltar i  førerkortvurdering

 • forebygger ligge- og  trykksår

 • deltar i palliativ  omsorg for verdig avslutting av livet

 • gir råd om og deltar  i krisehåndtering og konfliktløsing

Tilrettelegging av aktiviteter

Ergoterapeuter…  

 • har fordypet kunnskap  om hverdagsaktivitet og helse

 • graderer aktiviteter  i hverdagslivet og trener systematisk på områder som matlaging, personlig  stell og husholdning

 • organiserer og  strukturerer hverdagslivet i samarbeid med bruker; døgnrytme, rutiner,  timeplan, herunder bruk av velferds teknologi

 • informerer og  underviser om aktivitet og helse, bo- og arbeidstilrettelegging, forflyttings-  arbeidsteknikk, sitte-, hvile og arbeidsstillinger med mer

Endring av omgivelser

Ergoterapeuter…  

 • undersøker, vurderer  og planlegger samfunnsforhold som påvirker deltakelse  og inkludering

 • deltar i planarbeid,  herunder helse i plan

 • gir råd om universell  utforming av offentlige og private tilbud, herunder park- og lekeområder,  transport, bygninger og teknologi

 • er oppdatert på  avansert velferdsteknologi

 • underviser i  universell utforming, bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler for  aktivitet og deltakelse

 • leder og instruerer  ved frisklivskurs samt lærings- og mestringskurs

 • utfører  risikovurdering og veiledning rettet mot forebygging av fall og ensomhet,  herunder forebyggende hjemmebesøk

 • deltar i hele  formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler for bevegelse, kommunikasjon,  kognisjon og sansning.

 • er syns- og  hørselskontakt i helse- og omsorgstjenesten

 • vurderer etiske  forhold ved valg av hjelpemidler og velferdsteknologi, inkludert skikkethet i  bruk av elektrisk rullestol

 • underviser og  informerer pårørende; støttegrupper, selvhjelpsgrupper