Ingressbilde

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - nytt offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Tips en venn Skriv ut

Hensikten med planene er å legge til rette for en utvidelse av Åsgård skole til en 4-parallell skole. Detaljreguleringsplanen har tidligere vært på offentlig ettersyn. Rammene/forutsetningene for planarbeidet er blitt endret. Planforslaget legges derfor ut på nytt offentlig ettersyn i to alternativer. Planforslagene er utarbeidet av Rambøll Norge AS.

Planområdet er på ca. 26 dekar og er lokalisert i Ås sentrum. Området avgrenses av Skoleveien mot sør og vest, av Fylkesvei 152 i nord og av Bankveien i øst.

Planforslagene kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslagene sendes:

Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås innen 18. oktober 2019

Vedlegg i saken: 

1. Plankart - alterantiv 1, revidert 07.08
2. Plankart - alternativ 2, revidert 07.08
3. Reguleringsbestemmelser - alternativ 1, revidert 07.08
4. Reguleringsbestemmelser - alternativ 2, revidert 07.08
5. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 1, revidert 07.08
6. Planbeskrivelse med ROS-analyse - alternativ 2, revidert 07.08
7. Trafikkanalyse, revidert 20.06
8. Saksutskrift fra 1. gangsbehandling i HTM 01.03
9. Saksutskrift fra 2. gangsbehandling i HTM 22.08