icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Fotografi fra sykkeldagen 2018

Fra sykkeldagen i ås sentrum april 2018 Foto: Ellen Margrete Ceeberg, Ås kommune

Strategi og tiltaksplan for mer sykling og gange i Ås kommune vedtatt

Nå er både sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan for sykling og gange vedtatt av kommunestyret i Ås. De vedtatte planene gir retning for arbeidet med å få flere til å sykle og gå i Ås kommune. Det er vedtatt at kr 2 175 000,- skal tilføres neste års budsjett for å starte opp arbeidet med å gjennomføre tiltaksplanen.

Tips en venn Skriv ut

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030

Den 15. mai ble sykkel- og gåstrategi for Ås kommune vedtatt i kommunestyret. Strategien fastsetter målsettinger om økt andel syklende og gående i kommunen. Innen 2030 skal sykkelandelen utgjøre minst 17% av alle reiser (9% i 2016) og gangandelen 25% (20% i 2016), og 80% av barn og unge skal gå/sykle til skolen. For å nå målene foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder:  

Strategiens hovedinnsatsområder

For å oppnå målene om økt andel syklende og gående, skal kommunen fokusere satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder:

  1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
  2. God sykkelparkering
  3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
  4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
  5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
  6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende
  7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
  8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – samarbeid med skolene/FAU

Strategien beskriver nødvendige rutiner og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene.

Medvirkning og høring

For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser. Det er gjennomført kartfestede undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk og spørreundersøkelser i forbindelse med Sykle til jobben- kampanjen. Kommunen fikk også inn mange gode innspill tidlig i prosessen på medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på NMBU.

Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 høringsinnspill våren 2018. Det kom innspill fra NMBU, Statens vegvesen, flere av elevrådene og FAU’ene ved skoler i kommunen, samt fra velforeninger, organisasjoner politiske partier og fra mange privatpersoner. Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det kom mange konkrete forslag om behov for infrastruktur, bedre drift og vedlikehold, kampanjer og tiltak for å få flere til å sykle og gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Medvirkningsprosessen og høringsinnspillene har vært viktige for å få på plass en god strategi, og administrasjonen er takknemlig for at innbyggerne har tatt seg tid til å bidra.

Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022

Onsdag 20. juni ble tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune vedtatt i kommunestyret. Tiltaksplanen er den konkrete oppfølgingen av sykkel- og gåstrategien for neste fireårsperiode, og skal rulleres årlig.

Planen beskriver tiltak innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i handlingsplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien. Dette omfatter infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering, en plan for opptrapping av drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og informasjonsarbeid.

Finansiering og gjennomføring

I kommunestyret ble det vedtatt at det skal tilføres til sammen 2 175 000,- kr til kommunens budsjett for 2019: 1 000 000,- kr til sykkelparkering og mindre infrastrukturtiltak (f.eks opparbeiding av snarveier), 75 000,- kr til kampanjer og informasjonsarbeid, 100 000,- kr til en plan for opptrapping av drift og vedlikehold og 500 000,- kr for kostnadsestimat av foreslåtte gang- og sykkelanlegg i planen. 500 000,- kr er avsatt til kostnadsestimat og detaljprosjektering av ett prioritert prosjekt på kommunal vei: Gang- og sykkelvei i Grimsrudveien på Vinterbro, som allerede er regulert.

Dette ligger som grunnlag for budsjettforhandlingene, men endelige summer blir først klart når budsjettet blir vedtatt i kommunestyret før jul.

De midlene som kommunen avsetter i sitt drifts- og investeringsbudsjett vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til tiltak. Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange, har Ås kommune nylig søkt om deltakelse i Akershus fylkeskommune og Statens vegvesens Sykkelbyordning, der kommunen kan få både faglig og økonomisk støtte til å gjennomføre sykkelsatsingen.

Hvorfor satse på sykling og gange?

Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden tas til fots eller på sykkel. 

Regelmessig fysisk aktivitet, som eksempelvis en halv times daglig rask gange, gir stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.

Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir tatt mer hensyn til av bilister.

Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil.