åsgård skole

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole – offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Tips en venn Skriv ut

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av Åsgård skole til en 4-parallell skole. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS.

Planområdet er på ca. 26 dekar og er lokalisert i/nær Ås sentrum. Området avgrenses av Skoleveien mot sør og vest, av Fylkesvei 152 i nord og av Bankveien i øst.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:

Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 14. mai 2018

Vedlegg:
1. Reguleringsplan, datert 11.01.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, datert 18.01.pdf
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 06.02.pdf
4. Geoteknisk notat, datert 30.10.pdf
5. Støyutredning, datert 18.12.pdf
6. Trafikkanalyse, datert 20.12.pdf
7. VA-notat, datert 13.12.pdf
8. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.03.pdf