20161214_124741_1024x576

  

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd som for eksempel spillemidler.

Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, lag, foreninger, skoler m. fl. Hovedmålet med planen er å bedre mulighetene for rekreasjon og aktivitet i kommunen innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 som også legger føringer for Ås kommune. Denne planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet». De har også utarbeidet noen «peilemerker» som støtter opp om visjonen:

I Akershus er det

 • enkelt å være fysisk aktiv
 • enkelt å gå og sykle
 • enkelt å trene og konkurrere
 • enkelt å oppleve natur, stillhet og ro
 • enkelt å møte andre og være inkludert
 • enkelt å forene ulike aktiviteter

I tillegg til regionale planer, legger kommuneplanen føringer for prioriteringer i kommunen. Ås kommune skal

 • Legge til rette for at folk kan leve et godt og helsefremmende liv.
 • Prioritere gående og syklende.
 • Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet, herunder merking av turstier.
 • Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde.
 • Bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket.
 • Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering og nybygging av skoler og barnehager.

For å komme nærmere målene i kommuneplanen ønsker Ås kommune å prioritere innspill vedrørende oppgradering av ulike turveier, samt merking og skilting av turveier. Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke sendes til denne planen da det ivaretas av kommunens gå- og sykkelstrategi.

I forbindelse med utbyggingsprosjektene ved skolene i kommunen er ulike brukergrupper involvert for å sikre at skolene blir gode nærmiljøanlegg som kan brukes aktivt også utenom skoletiden.

Det er mulig å spille inn andre ønsker også, men innspill vedrørende tiltak på turveier vil bli prioritert. Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne grunnlag for søknad om spillemidler, samt andre tilskudd.

Gjeldende tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv finnes her.

Eventuelle spørsmål vedrørende tiltaksplanen kan rettes til:

Martin Kvæstad, 64 96 24 29 / arntmartin.kvaestad@as.kommune.no

Forslagene må være innsendt innen 15. mars 2019.

Forslagene sendes per brev eller e-post til:

Ås kommune, Kommunalteknisk enhet, Postboks 195, 1431 Ås

e-post: post@as.kommune.no

Merk brev og e-post med saksnummer: 19/00198 – Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023.