sykkedag

  

Mange innspill til Sykkel- og gåstrategi 2018-2030 for Ås kommune

Kommunen har mottatt mange innspill til sykkel- og gåstrategi 2018-2030. Høringsfristen var 14. februar 2018.

Sykkel- og gåstrategien beskriver overordnede føringer, grunnlaget for strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. Hoveddelen av strategien beskriver åtte innsatsområder for å øke sykling og gange, hva kommunen ønsker å oppnå og hva som må gjøres for å nå målene i strategien.

Kommunen  fikk mange innspill fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, skoler, elevråd og FAU’er, barnehager og SU’er. 

Alle høringsinnspill til forslag til sykkel- og gåstrategi for Ås kommune:
Høringsinnspill sykkel- og gåstrategi samlet .pdf

 


Høringsdokumenter:
Høringsutkast sykkel- og gåstrategi Ås kommune 03.01.2018.pdf

Høringsbrev, sykkel- og gåstrategi.pdf
Høringsliste sykkel - og gåstrategi.pdf

Andre dokumenter:
Saksutskrift og saksfremlegg oppstart sykkel- og gåstrategi Ås kommune 04.05.17.pdf
Grunnlagsmateriale og medvirkningsprosess, Sykkel- og gåstrategi.pdf
Status i Ås kommune i dag- Reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet.pdf
Sykkelplan for Ås tettsted 2013.pdf
Tilskuddsordninger for økt sykling og gange.pdf
 


Høringsfrist er 14. februar 2018


Høringsinnspill sendes til post@as.kommune.no og merkes høringsinnspill sykkel- og gåstrategi.

Kontakt Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no ved spørsmål. 


Mål

Hovedmålet med å utarbeide en sykkel- og gåstrategi er å få flere til å sykle og gå mer i Ås kommune. Strategien gjelder hele kommunen, og skal gi retning for arbeidet med å nå mål om økt sykkel- og gangandel og reduksjon i biltrafikk.

Selv om dette er kommunens strategi, er også satsingsområder og tiltak der andre aktører har ansvar inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig på satsingen. Ansvaret for bygging og drift av gang- og sykkelanlegg er delt mellom kommunen, fylkeskommunen og staten.

Prioriteringer

Gjennomføring av økt satsing på sykling og gange vil kreve ressurser, spesielt til infrastruktur og drift. Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett til å gjennomføre tiltak beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Listene over ønskede infrastrukturtiltak på gang- og sykkelnettet i prioritert rekkefølge er ikke finansiert eller planlagt i detalj, men er et viktig grunnlag i arbeidet med kommunens framtidige budsjetter (kap. 6.1).

Det skal utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av denne strategien. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Prioriterte tiltak i sykkel- og gåstrategien som faller under Akershus fylkeskommunens ansvarsområde spilles inn til fylkeskommunen i deres prosesser med handlingsprogram og budsjett for samferdsel.