Solberg Øst

Solberg Øst

  

Ås kommune starter forhandling om utbyggingsavtale på Solberg øst

Utbyggingsavtalen skal sikre at regulert gang- og sykkelvei med gangbru over Søndre tverrvei kan gjennomføres.

Kommunen vil legge den fremforhandlede avtalen ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. Kommunen vil også kunngjøre inngått avtale.

Bakgrunn
Ås kommune, ved Teknikk og miljø, starter forhandlinger om en utbyggingsavtale med grunneiere av gnr. 102, bnr. 118 og gnr. 102, bnr. 10. Forhandlingene har grunnlag i kommuneplanen for Ås kommune for 2015-2027 om bruk av utbyggingsavtaler og i oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Solberg øst vedtatt 14.12.2016.

Reguleringskart og reguleringsbestemmelser for Solberg øst

Klikk på denne linken, og søk på Solberg øst, da får du opp kart og planbestemmelser som gjelder.

Denne kunngjøringen er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd.

Innspill
Innspill og spørsmål til forhandlingene kan sendes til:

E-post: postmottak@as.kommune.no

Ås kommune, Teknikk og miljø, Postboks 195, 1431 Ås

Merk henvendelsen med saksnummer 13/00113

Kontaktperson
Teknisk sjef Nils Erik Pedersen, tlf. 64 96 24 01 / 481 76 740